Numer BDO na paragonie fiskalnym

Obowiązek ewidencji za pomocą kasy powstanie z chwilą pierwszej sprzedaży papierosów i alkoholu. W główce paragonu fiskalnego musi być widoczny numer BDO.

Nowelizacja ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 797; dalej: OdpadyU) wprowadziła nowy obowiązek, zgodnie z którym podmioty wprowadzające na rynek m.in. produkty w opakowaniach muszą dokonać rejestracji do BDO. BDO to narzędzie, którego celem jest monitorowanie, czy nie dochodzi do nieprawidłowości w zakresie gospodarowania odpadami. Jego częścią jest rejestr BDO, inaczej baza podmiotów wprowadzających m.in. na rynek produkty w opakowaniach oraz zajmujących się gospodarowaniem odpadami. Obowiązkiem rejestracji w celu uzyskania numeru rejestrowego BDO podlegają wszystkie podmioty wymienione w art. 50 ust. 1 oraz art. 51 ust. 1 OdpadyU. W art. 50 OdpadyU wymienia się szereg rodzajów działalności, które podlegają wpisowi do Rejestru – BDO na wniosek określony w art. 53 ust. 1 OdpadyU . W takich przypadkach przedsiębiorcy sami muszą złożyć wniosek o wpis do Rejestru.

Obowiązek rejestracji w BDO nie jest uzależniony od wielkości firmy, ale zakresu jej działania. Nawet jednoosobowe działalności gospodarcze, które wytwarzają odpady i prowadzą ich ewidencję – wprowadzają na terytorium kraju produkty w opakowaniach itd. są zobowiązane dokonać rejestracji.

Od strony formalnej rejestr BDO został uruchomiony przez Ministerstwo Środowiska. Prowadzony jednak jest przez marszałków województw. W art. 51 ust. 1 ustawy o odpadach wymieniono przypadki, w których podmioty będą wpisane do Rejestru – BDO z urzędu przez marszałka województwa, właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności danego podmiotu. Marszałek województwa, dokonując wpisu do rejestru, nadaje podmiotowi indywidualny numer rejestrowy (art. 54 ust. 4 OdpadyU ). Wpis do rejestru dla:

- wprowadzających sprzęt i autoryzowanych przedstawicieli,

- wprowadzających baterie lub akumulatory,

- wprowadzających pojazdy,

- producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań,

- wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach,

- wprowadzających na terytorium kraju opony,

- wprowadzających na terytorium kraju oleje smarowe;

podlega opłacie rejestrowej (art. 57 ust. 1 OdpadyU).

Wymienione w art. 57 ust. 1 OdpadyU podmioty obowiązane są umieszczać numer rejestrowy na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością (art. 63 OdpadyU), na przykład na: fakturach VAT, paragonach fiskalnych, umowach sprzedaży, sprawozdaniach, kartach przekazania odpadów, kartach ewidencji odpadów.

Przepisy OdpadyU nie precyzują w jakiej formie ma być umieszczony ten numer, zatem może on być wymieniony w stopce dokumentu, obok danych podmiotu jak NIP, Regon, widnieć na pieczęci firmowej, którą podmiot opatruje swoje dokumenty.

Osoby, które mają nadany numer BDO, a wystawiają paragony fiskalne także są zobowiązane do umieszczenia tego numeru na fiskalnym dowodzie sprzedaży. Aby tego dokonać niezbędne jest przeprogramowanie każdej kasy fiskalnej, które umożliwi wprowadzenie nadanego numeru do jej ustawień.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 28.12.2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2018 r. poz. 2519 ze zm.; dalej: KasRejR) zwolnieni z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do 31.12.2021 r. są podatnicy rozpoczynający po 31.12.2018 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20 000 zł. Zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczy limit obrotu dla ww. osób (§ 5 ust. 2 KasRejR). W prowadzonej przez Czytelnika działalności zwolnienie nie będzie miało zastosowania.

W § 4 ust. 1 pkt 1 lit. n KasRejR zwolnień nie stosuje się do dostawy wyrobów tytoniowych (PKWiU 12.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów. Powoduje to obowiązek stosowania kasy rejestrującej od momentu wykonania pierwszej z tych czynności (§ 5 ust. 7 KasRejR).

Podsumowując, każdy przedsiębiorca, powinien na wystawionych w przedsiębiorstwie dokumentach sprzedaży umieszczać numer BDO. Warto przeprogramować urządzenia czy programy służące do wystawiania tych dokumentów, żeby dodawały 9-cio cyfrowy numer BDO automatycznie. W ten sposób działalność podatnika nie będzie narażona na kary finansowe. Jednocześnie kasę rejestrującą Czytelnik ma obowiązek stosować z chwilą rozpoczęcia działalności gospodarczej w związku ze sprzedażą w sklepie spożywczym alkoholu i papierosów.

(RA)
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności