Od 25.10.2014 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z 1.10.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1379), które wprowadza nowy druk SD-Z2 (wersja 5).

Druk SD-Z2 składa się do organu podatkowego w przypadku nabycia środków pieniężnych tytułem darowizny lub polecenie darczyńcy jest udokumentowane dowodem przekazania na rachunek bankowy podatnika albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.

Stary druk (wersja 4) może być stosowany do wyczerpania nakładów, jednak nie dłużej niż do 30.6.2015 r.

Zobacz nowy wzór: