Nowy wzór wniosku o świadczenie pieniężne na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

W Dzienniku Ustaw RP ukazało się rozporządzenie z 29.4.2022 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi (Dz.U. z 2022 r. poz. 941).

Zasadniczo chodzi o zmiany załącznika do ww. rozporządzenia – „Wzór wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi”.

W uzasadnieniu projektu rozporządzenia wskazano m.in., że wprowadzona korekta do karty osoby przyjętej do zakwaterowania polega na tym, że będzie możliwe podanie w niej tylko nr PESEL obywatela Ukrainy oraz wpisanie kolejnych dni jego pobytu. W przypadku braku nr PESEL nie można już w karcie podać rodzaju oraz nr/serii innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Powyższe wynika z postanowień ustawy z 27.4.2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, polegającej m.in. na wydłużeniu okresu, za który przysługuje świadczenie pieniężne z 60 do 120 dni. Dodatkowo nastąpi wdrożenie odpowiednich rozwiązań teleinformatycznych, dzięki którym organ gminy będzie miał możliwość ustalenia, czy dla danej osoby, której nadano numer PESEL na podstawie art. 4 ustawy, nie został już złożony wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego za ten sam okres.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia – czyli 30 kwietnia br. Termin wejścia w życie rozporządzenia nie stoi w sprzeczności z art. 4 ust. 2 AktyNormU, zgodnie z którym w uzasadnionych przypadkach akty normatywne mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż czternaście dni, a jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, dniem wejścia w życie może być dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym. Wskazany termin wejścia w życie rozporządzenia nie narusza zasad demokratycznego państwa prawnego i jest uzasadniony ważnym interesem państwa. Projektowane przepisy są korzystne dla osób, które zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy – umożliwią im uzyskanie świadczenia pieniężnego za ww. pomoc za wydłużony okres (z dotychczasowych 60 do 120 dni).

Podsumowując, nowelizacja wspomnianego rozporządzenia w założeniu ma na celu usprawnienie przyznawanie świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 13 PomocUkrainaU. Rzecz jasna, chodzi o świadczenie pieniężne dla każdego podmiotu, w szczególności osoby fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy. Zatem, nowelizacja rozporządzenia jest korzystna i ma charakter wykonawczy wobec ww. regulacji prawnych specustawy.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności