Nowy wzór sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za rok 2019

Organy prowadzące szkoły i placówki będące JST są zobowiązane, na podstawie art. 30a KartaNauczU, w terminie do 10.2.2020 r. sporządzić sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez tę jednostkę samorządu terytorialnego. Sposób wyliczania średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego jest określany przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w rozporządzeniu MEN z 13.1.2010 r. w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2010 r. poz. 35 ze zm.). W świetle przepisów ww. rozporządzenia zmiana wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli może nastąpić przez zmianę kwoty bazowej dla nauczycieli ogłoszonej w ustawie budżetowej na dany rok. Na podobnym założeniu – że zmiana wynagrodzenia może nastąpić tylko przez zmianę kwoty bazowej – oparto wzór sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, który stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy budżetowej na rok 2019 z 16.1.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 198) kwota bazowa dla nauczycieli obowiązującą w okresie od 1.1.2019 r. do 31.12.2019 r. wynosi 3045,21 zł. Jednakże przepis art. 14 ustawy z 13.6.2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1287) stanowi, że w okresie od 1.9.2019 r. do 31.12.2019 r. średnie wynagrodzenie nauczycieli zwiększa się o 9,6%. W ten sposób średnie wynagrodzenie nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zostało zwiększone w trakcie 2019 r. przez procentową zmianę średniego wynagrodzenia, a nie przez zmianę kwoty bazowej.

Z uwagi na powyższe zmiany w rozporządzeniu z 13.1.2010 r. w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego jest konieczne wprowadzenie przepisu przejściowego, który dotyczyłby sprawozdania składanego tylko za rok 2019. Stosownie do nowododanego przepisu § 6a ust. 1 w roku 2019 wysokość średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w okresach:

1) od 1 stycznia do 31 sierpnia – określa się jako iloczyn kwoty bazowej dla nauczycieli ogłoszonej w ustawie budżetowej na 2019 r. i wskaźników określonych w art. 30 ust. 3 KartaNauczU;

2) od 1 września do dnia 31 grudnia – określa się zwiększając wysokość średniego wynagrodzenia wyliczonego w sposób, o którym mowa w pkt 1, o 9,6%, zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z 13.6.2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1287).

Zmiany w sposobie liczenia średnich wynagrodzeń ujęto również we wzorze sprawozdania. Za rok 2019 r. sprawozdanie trzeba będzie złożyć na wzorze, który będzie stanowił załącznik do rozporządzenia zmieniającego, a nie na wzorze stanowiącym załącznik do rozporządzenia z 2010 r.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności