W Dz.U. z 2017 r. pod poz. 97 opublikowano rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 30.12.2016 r. w sprawie określenia wzoru sprawozdania centrum integracji społecznej.

Według rozporządzenia wzór sprawozdania centrum integracji społecznej powinien zawierać dane dotyczące:

1) liczby pracowników zatrudnionych w okresie sprawozdawczym,

2) liczby uczestników, z uwzględnieniem podziału na grupy osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z 13.6.2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1828),

3) liczby uczestników usamodzielnionych ekonomicznie,

4) liczby uczestników objętych reintegracją zawodową i społeczną,

5) usług kierowanych do uczestników w ramach reintegracji zawodowej i społecznej,

6) wykonania planu finansowego za poprzedni rok, z uwzględnieniem przyznanych dotacji, wypłaconych świadczeń integracyjnych i premii motywacyjnych,

7) preliminarza wydatków i przychodów na rok bieżący.