Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 15.2.2017 r. w sprawie wzoru oświadczenia o nieruchomościach oraz prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej, i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego (Dz.U. z 2017 r. poz. 354) zawiera wzór formularza w wersji ORD-HZ(4).

W art. 39 ustawy z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 201) uregulowano sytuację, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej zachodzi uzasadniona obawa niewykonania zobowiązania podatkowego. W takim przypadku organ podatkowy wzywa stronę postępowania lub kontrolowanego do złożenia oświadczenia o:

  • nieruchomościach oraz prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej,
  • rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego.

Strona lub kontrolowany mogą odmówić złożenia oświadczenia. Jeżeli jednak je złoży, musi pamiętać, że oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania. Odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania nie podlega niepodanie szacunkowej wartości rzeczy lub praw majątkowych albo podanie wartości nieodpowiadającej rzeczywistej wartości ujawnionych rzeczy lub praw.

Organ podatkowy ma obowiązek uprzedzić osobę wezwaną o prawie odmowy złożenia tego oświadczenia oraz o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania.