W Dz.U. 2016 r. pod poz. 1505 opublikowano rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 14.9.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

W rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 25.8.2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1406) zmieniono treść załącznika nr 4 określającego wzór legitymacji pracownika socjalnego.

Ważne
Legitymacja pracownika socjalnego wydana przed 20.9.2016 r. zachowuje ważność do dnia upływu terminu jej ważności.