W nowym formularzu VAT-11 przewidziano kilka niewielkich zmian o charakterze technicznym i redakcyjnym, które wynikają z dostosowania wzoru do zmian w VAT wprowadzonych od 1.1.2014 r. Ponadto w formularzu VAT-11 został usunięty zapis dotyczący oświadczenia podatnika lub osoby reprezentującej o znajomości przepisów Kodeksu karnego skarbowego dotyczących odpowiedzialności za podanie niezgodnych z rzeczywistością danych. W to miejsce zostało wprowadzone pouczenie o tym, że „za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksu karnym skarbowym”. Przyczyną tej zmiany jest stanowisko ministerstwa sprawiedliwości, zgodnie z którym oświadczenie nie ma charakteru prawnie relewantnego z punktu widzenia odpowiedzialności karnej konstytuowanej przez KKS.