Nowy wzór deklaracji PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11

Zmiana w formularzach deklaracji PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11 ma na celu dostosowanie wzorów formularzy do zmienionych przepisów ustawy PIT, m.in. ustawą z 5.6.2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 1065), która weszła w życie 1.7.2020 r. Jej skutkiem jest zwolnienie z obowiązku sporządzania przez organy rentowe rocznego obliczenia podatku dla podatników, u których suma zaliczek pobranych w roku podatkowym przewyższa kwotę podatku obliczonego przez organ rentowy za ten rok. Dostosowanie deklaracji do zmian w PDOFizU umożliwi prawidłowe rozliczenie się przez płatników z pobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz pobranego podatku zryczałtowanego począwszy od 1.1.2020 r., a także umożliwi podatnikom prawidłowe rozliczenie podatku należnego za rok podatkowy.

Nowe wzory PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11 stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od 1.1.2020 r. Jednak za prawidłowe uznaje się deklaracje i informacje podatkowe o przychodach, dochodach (stratach) uzyskanych (poniesionych) na dotychczasowych wzorach formularzy, jeśli zostały złożone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zmieniającego.

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności