Nowy wniosek o zwrot akcyzy od samochodu osobowego

Zmiany wprowadzone do Rozporządzenia z 24.2.2009 r. w sprawie zwrotu akcyzy od samochodu osobowego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 174 ze zm.; dalej ZwrAkcyzaR) wnikają zasadniczo ze zmian do Ustawy z 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1114 ze zm.; dalej: AkcyzaU) wprowadzonych Ustawą z 20.7.2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy - Prawo celne (Dz.U. z 2018 r. poz. 1697; dalej ZmAkcyzaU), która obowiązuje od 19.9.2018 r.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 107 ust. 5 i 5a AkcyzaU zawartym w ustawie nowelizującej, organami właściwymi do orzekania w sprawie zwrotu akcyzy w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej lub eksportu samochodu osobowego, od którego akcyza została zapłacona na terytorium kraju z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego lub pierwszej sprzedaży na terytorium kraju, jest właściwy naczelnik urzędu skarbowego, któremu została złożona deklaracja podatkowa dla tej akcyzy lub który wydał decyzję określającą jej wysokość, oraz właściwy dla tego naczelnika w zakresie akcyzy dyrektor izby administracji skarbowej. W przypadku zaś akcyzy zapłaconej z tytułu importu samochodu osobowego, gdy akcyza została obliczona i wykazana w zgłoszeniu celnym lub określona w wydanej przez naczelnika urzędu celno-skarbowego decyzji, a następnie pojazd był przedmiotem dostawy wewnątrzwspólnotowej lub eksportu, organami podatkowymi właściwymi do orzekania w sprawie zwrotu akcyzy będą dla:

1) osób fizycznych - naczelnik urzędu skarbowego właściwy w zakresie akcyzy ze względu na adres ich zamieszkania i właściwy dla tego naczelnika w zakresie akcyzy dyrektor izby administracji skarbowej;

2) osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej - naczelnik urzędu skarbowego właściwy w zakresie akcyzy ze względu na adres ich siedziby i właściwy dla tego naczelnika w zakresie akcyzy dyrektor izby administracji skarbowej.

Jeżeli natomiast nie będzie można ustalić właściwości w sposób określony w art. 107 ust. 5 i 5a AkcyzaU, organami podatkowymi właściwymi do orzekania w sprawie zwrotu akcyzy w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu samochodu osobowego, od którego akcyza została zapłacona na terytorium kraju, będą Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście w Warszawie i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie (art. 107 ust. 5b AkcyzaU).

W konsekwencji konieczne było zmodyfikowanie wzoru wniosku o zwrot akcyzy od samochodu osobowego, stanowiącego załącznik do ZwrAkcyzaR. W aktualnym wzorze wniosku, w polu nr 3, wnioskodawca musi podać nazwę i adres urzędu skarbowego, którego naczelnik jest właściwy w zakresie zwrotu akcyzy.

Ponadto, w celu łatwiejszej identyfikacji przez organ podatkowy samochodu osobowego, którego dotyczy złożony wniosek o zwrot akcyzy zapłaconej od tego pojazdu, w polu nr 7 zawierającym dane dotyczące samochodu osobowego, który został dostarczony wewnątrzwspólnotowo albo wyeksportowany, dodano informacje o numerze identyfikacyjnym VIN albo numerze nadwozia, podwozia lub ramy samochodu osobowego.

Do postępowań w sprawach zwrotu akcyzy od samochodów osobowych rozpoczętych przed 19.9.2018 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności