W Dzienniku Ustaw RP w dniu 8.7.2022 r. ukazało się obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 9 czerwca br. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (poz. 1452).

Jak podano w pkt 1 obwieszczenia – jednolity tekst PodLokU uwzględnia zmiany wprowadzone:

1) wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 24.2.2021 r. sygn. akt SK 39/19 (Dz.U. z 2021 r. poz. 401),

2) ustawą z 8.7.2021 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1558),

3) ustawą z 29.10.2021 r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników (Dz.U. z 2021 r. poz. 2290),

4) ustawą z 17.11.2021 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2192)

– oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed 9.6.2022 r.

Zatem, z powyższego należy wnioskować, że zdecydowano się usystematyzować przepisy prawne wspomnianej ustawy podatkowej.

Wskazane wyżej wyliczenie dotyczy m.in. nowego brzmienia zwolnienia podatkowego w art. 7 ust. 1 pkt 3 PodLokU (grunty, budynki i budowle na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego), zwolnienia podatkowego zawartego w art. 7 ust. 1 pkt 1 PodLokU (zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli wchodzących w skład obiektu infrastruktury usługowej, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 załącznika nr 2 do ustawy z 28.3.2003 r. o transporcie kolejowym, stosuje się od 1.1.2023 r.), sposobu opodatkowania nieruchomości osoby prowadzącej działalność gospodarczą (ww. wyrok TK SK 39/19), czy nowego zwolnienia z opłaty targowej rolników i ich domowników prowadzących w piątki i soboty handel w rozumieniu art. 2 pkt 4 UłatwHandRolDomU.

Podsumowując, wskazane obwieszczenie jest istotne zarówno z punktu widzenia organów podatkowych stosujących przepis ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, jak i z perspektywy samych podatników. Wprowadzenie tekstu jednolitego zapewni przejrzystość aktu prawnego i z pewnością jest działaniem oczekiwanym przez ww. grupy odbiorców.