Nowe zasady zastąpią dotychczas stosowane standardy w ramach Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) i amerykańskich standardów rachunkowości (US GAAP).

Wprowadzenie nowego, wspólnego standardu ma na celu promowanie jednolitej rachunkowości dla rozpoznawania przychodu i zwiększenie porównywalności oraz przejrzystości informacji finansowych. Zasady przewidziane w MSSF 15 dotyczyć będą wszystkich umów skutkujących przychodami.

Nowy standard zawiera jednolity model rozpoznawania oraz pomiaru sprzedaży aktywów niefinansowych (m.in. majątku trwałego).
Zgodnie z nim, umowa z klientem analizowana ma być w pięciu etapach, obejmujących:
1) identyfikację umowy,
2) wskazanie pojedynczych zobowiązań,
3) ustalenie cen,
4) przyporządkowanie do zobowiązań oraz
5) rozpoznanie przychodów.

Standard przewiduje, że przychód powstaje w momencie, kiedy kontrola nad usługą/towarem przechodzi na klienta. Standard MSSF 15 może zmienić moment, w którym spółki pokazują przychody ze sprzedaży, a nawet jeśli ten nie ulegnie zmianie, to i tak pozostałe zapisy standardu będą miały wpływ na wszystkie gałęzie przemysłu.

Wprowadzony standard MSSF 15 wejdzie w życie w 2017 r.