W myśl rządowego projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oprócz obecnych form uwierzytelniania – kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP – lekarze będą mogli elektronicznie podpisać zaświadczenie z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych, dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez ZUS.

Ma to zlikwidować problemy z obsługą oraz dostępem do profilu zaufanego ePUAP. W założeniu ma to również zmniejszyć koszty związane z zakupem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Nowy sposób uwierzytelniania będzie dotyczył:

1) elektronicznych zaświadczeń lekarskich;

2) oświadczeń wystawiających zaświadczenia lekarskie o zobowiązaniu do przestrzegania zasad orzekania o czasowej niezdolności do pracy i wykonywania obowiązków wynikających z przepisów przedkładanej ustawy i przepisów o ochronie danych osobowych w formie dokumentu elektronicznego;

3) zaświadczenia lekarza orzecznika ZUS, które jest traktowane na równi z zaświadczeniem stwierdzającym brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, w formie dokumentu elektronicznego;

4) wniosku w sprawie przyznania i wypłaty zasiłku w formie dokumentu elektronicznego.

Ważne
W projekcie przewidziano, że lekarze będą mogli wystawiać zaświadczenia lekarskie w formie papierowej do końca 2017 r. Od 1.1.2018 r. zwolnienia lekarskie trzeba będzie wystawiać w formie elektronicznej.