Nowy sposób liczenia wynagrodzenia urlopowego dyrektora szkoły

Do 22.3.2018 r. nie wiadomo było, czy licząc wynagrodzenie urlopowe dyrektora, wicedyrektora i nauczyciela na innym stanowisku kierownicze w szkole, a także nauczyciela, który obowiązki kierownicze pełni przez okres co najmniej 10 miesięcy w zastępstwie nauczyciela na stanowisku kierowniczym, należy stosować dzielnik 21 przypisany do placówek nieseryjnych, czy 30 obowiązujący w placówkach feryjnych. Wątpliwości rozwiewa wchodzące tego dnia w życie rozporządzenie MEN z 15.3.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (Dz.U. z 2018 r. poz. 588; dalej: ZmUrlopWypNauczR). Ma być to dzielnik 21, bez względu na typ placówki, w której wymienione osoby pracują.

Wymiar liczbowy urlopu

Rozporządzenie zmieniające (ZmUrlopWypNauczR) dostosowuje przepisy wykonawcze do obowiązującego od 1.1.2018 r. art. 64 ust. 2a ustawy z 26.1.1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.; dalej: KartaNauczU). Przepis ten wyeliminował zróżnicowanie uprawnień urlopowych osób funkcyjnych w zależności od rodzaju zatrudniającej ich placówki. Wprowadził 35 dni urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym dla każdej z tych osób do wykorzystania w czasie zapisanym w planie urlopów. Zlikwidował zatem przymus urlopowy na czas ferii zimowych i letnich, choć pozostawił taką opcję dyrektorowi i jego zastępcom oraz nauczycielom na stanowiskach kierowniczych w placówkach feryjnych.

Przykład
Ferie zimowe w warmińsko-mazurskim trwały w 2018 r. od 22 stycznia do 4 lutego. W tym czasie z 5-dniowego urlopu wypoczynkowego skorzystał wicedyrektor jednej ze szkół podstawowych zlokalizowanych w tym województwie. Dyrektor tej placówki wypoczywał przez tydzień w marcu, a ponadto ma zaplanowany 3-tygodniowy urlop na przełomie lipca i sierpnia, a pozostałą część z 35 dni - rozłożoną na dwa 5-dniowe odcinki w maju i grudniu.

Luka w przepisach wypełniona

Za wprowadzeniem sztywnej puli urlopowej nie poszły jednak od razu zmiany w zasadach ustalania wynagrodzenia za urlop. Rozporządzenie MEN z 26.6.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (Dz.U. poz. 737 ze zm.) pomijało od początku 2018 r. grupę osób funkcyjnych. Przewidywało w § 5 przy liczeniu wynagrodzenia za 1 dzień urlopu zastosowanie dzielnika 30 dla wszystkich nauczycieli (z funkcyjnymi włącznie) z placówek feryjnych (ust. 1), a 21 - z nieferyjnych (ust. 2). Na mocy § 1 pkt 2 ZmUrlopWypNauczR ust. 2 tego przepisu został rozszerzony o dyrektora, wicedyrektorów i nauczycieli na stanowiskach kierowniczych.

Zastosowanie dzielnika 21 jest konieczne wtedy, gdy osoba na kierowniczym stanowisku w szkole otrzymuje składniki zmienne (np. wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw). Jeśli jest wynagradzana wyłącznie stałymi składnikami, nie dokonuje się żadnych przeliczeń, lecz wypłaca je w wysokości należnej w miesiącu wykorzystywania urlopu.

Przykład

Gdyby wicedyrektor z poprzedniego przykładu otrzymywał od 1.9.2017 r. (od początku roku szkolnego) do stycznia 2018 r. (miesiąc wykorzystywania urlopu wypoczynkowego), wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, należałoby przyjąć do wynagrodzenia urlopowego średnią z tego wynagrodzenia. Zakładając, że jest zatrudniony w pełnym wymiarze (18/18, czyli 75 godzin miesięcznie) z wynagrodzeniem zasadniczym na poziomie 4000 zł, a średnio miał 6 godzin ponadwymiarowych miesięcznie, byłaby to kwota 76,20 zł, zgodnie z wyliczeniem:

­ - godzinowa stawka wynagrodzenia: 4000 zł : 75 godz. = 53,33 zł,

- podstawa z wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe: 6 godz. x 53,33 zł = 319,98 zł,

- wynagrodzenie za 1 dzień urlopu: 319,98 zł : 21 = 15,24 zł,

- wynagrodzenie urlopowe ze składników zmiennych: 15,24 zł x 5 dni = 76,20 zł.

Stałe składniki wynagrodzenia (płaca zasadnicza, dodatki: funkcyjny, za wysługę lat, motywacyjny) za styczeń powinny być wypłacone w przysługujących wicedyrektorowi wysokościach.

Okres przejściowy

Rozporządzenie zmieniające (ZmUrlopWypNauczR) nie rozstrzyga, jak należy postępować w okresie od 1.1.2018 r. do 22.3.2018 r. Mimo to trzeba uznać, że dzielnik 21 powinien używany również do ustalania wynagrodzenia za 1 dzień urlopu osób funkcyjnych w tym czasie na zasadzie analogii. Taką interpretację uzasadnia objęcie dyrektorów, wicedyrektorów i nauczycieli na stanowiskach kierowniczych we wszystkich rodzajach placówek oświatowych regułą 35 dni urlopu do zrealizowania w dowolnym okresie roku, obowiązującą w placówkach nieferyjnych.

Dodatkowa modyfikacja

Z uwagi na uchylenie od 1.1.2018 r. art. 19 KartaNauczU, ZmUrlopWypNauczR kasuje możliwość zaliczania dodatku za uciążliwość pracy wypłacanego nauczycielom mianowanym na podstawie tego przepisu do podstawy wynagrodzenia urlopowego. Jeśli jednak nauczyciele ci zostali przeniesieni do końca 2017 r. w trybie tej regulacji, wówczas do końca okresu przeniesienia, zachowują prawo uwzględniania tego dodatku w podstawie (§ 2 ZmUrlopWypNauczR w zw. z art. 131 ustawy z 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych; Dz.U. z 2017 r. poz. 2203).
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności