W kontekście gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego w randze gminy, na szczególną uwagę zasługują zapisy zawarte w art. 1 pkt 9 lit. d projektu, gdzie planuje się zmodyfikowaną treść art. 6j ust. 3b CzystGmU. Warto przytoczyć treść ww. regulacji prawnej:

3b. W przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, rada gminy uchwala ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wyższą niż 10% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem – za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Należy odnotować, że na kanwie ww. regulacji prawnej w orzecznictwie nadzorczym regionalnych izb obrachunkowych przyjęto dotąd stanowisko, że przedmiotem opłaty nie jest domek letniskowy, lecz nieruchomość, na której znajduje się domek lub domki letniskowe. Przykładowo, można wskazać na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z 17.2.2020 r. (Nr 52/202) gdzie m.in. podano, że: Ze wskazanego przepisu wynika, że przedmiotem opodatkowania jest nieruchomość, na której znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Przedmiotem opodatkowania nie jest zatem domek letniskowy, lecz wskazana nieruchomość, na której znajduje się domek lub domki letniskowe. Z kolei, w uchwale Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z 6.2.2020 r. (Nr 067/g290/P/20) podano zaś, że: Z treści art. 6i ust. 1 pkt 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wynika, że obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje – w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy i innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – za rok bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości, przy czym przedmiotem opodatkowania jest nieruchomość, a nie domek letniskowy.

Zatem, z powyższych regulacji (dotąd obowiązujących) i wskazanego przykładowo orzecznictwa nadzorczego wnioskować należy, że niezależnie od ilości domków usytuowanych na danej nieruchomości, to dany podmiot (właściciel) ponosi opłatę tylko od nieruchomości (na której znajduje się jeden albo większa ilość domków), a nie od poszczególnych domków na niej posadowionych. Taki stan rzeczy powoduje, że szczególnie w przypadku miejscowości turystycznych, gminy traciły na możliwości uzyskania dochodu do budżetu gminnego, właśnie z tytułu większej ilości domków znajdujących się na danej nieruchomości. W skali roku jest ta zaś umowa znacząca, może bowiem wynieść maksymalnie do 181,90 zł. W sytuacji więc, gdy na danej nieruchomości były 3 domki letniskowe, zgodnie z ww. regulacjami właściciel płaci jedną opłatę (możliwe że ww. 181,90 zł) za rok od całej nieruchomości, podobnie jak właściciel nieruchomości, na której jest posadowiony jeden domek letniskowy.

Wspomniany na wstępie projekt w założeniu ma zlikwidować powyższy stan rzeczy, i uzależnić wysokość opłaty nie od nieruchomości (na której znajdują się domek lub domki) lecz od poszczególnych domków. I tak, wg projektodawcy znowelizowana treść miałaby przybrać formę następującą:

W przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, rada gminy uchwala ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowaniem odpadami komunalnymi nie wyższą niż 10% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem – za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Podsumowując, należy wskazać, że projektodawca zdaje się uwzględniać postulaty płynące z gmin, akcentujące konieczność szerszego i sprawiedliwego obciążenia opłatą właścicieli domków letniskowych. Rozwiązanie to wydaje się być założeniem słusznym. Pozostaje więc oczekiwać na przeprowadzenie procesu legislacyjnego i możliwie szybkie wejście w życie wskazanej nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.