Punktem wyjścia dla przyjęcia nowego obwieszczenia był art. 119 § 2 OrdPU, z którego wynika, że minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego, ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, do dnia 15 sierpnia danego roku, kwotę, o której mowa w art. 41 § 1 OrdPU, w zaokrągleniu do pełnych setek złotych, z pominięciem dziesiątek złotych.

Z podanego art. 41 § 1 OrdPU wynika, że:

Skarbowi Państwa i jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu zobowiązań podatkowych powstałych w sposób przewidziany w art. 21 § 1 pkt 2, a także z tytułu zaległości podatkowych stanowiących ich dochód oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości przysługuje zastaw skarbowy na wszystkich będących własnością podatnika oraz stanowiących współwłasność łączną podatnika i jego małżonka rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, jeżeli wartość poszczególnych rzeczy lub praw wynosi w dniu ustanowienia zastawu co najmniej 12 400 zł, z zastrzeżeniem § 2. 

Natomiast na mocy wspomnianego obwieszczenia ustalono, że wysokość ww. kwoty granicznej (na potrzeby ustanowienia zastawu rejestrowego) stanowić będzie w 2022 r. – 13 900,00 zł. 

Jest to informacja istotna m.in. dla jednostek samorządu terytorialnego, a przede wszystkim gmin, w których interesie jest zabezpieczenie swoich wierzytelności na majątku dłużników. Kwota ta uległa zwiększeniu z poziomu 13 500,00 zł na 2021 r. do wspomnianej kwoty 13 900,00 zł na 2022 r. Różnica z pozoru nieznaczna, lecz z punktu widzenia interesów fiskalnych organów podatkowych jest istotna, bowiem próg kwalifikujący na ustanowienie zastawu regularnie wzrasta, co wpływa na możliwość (ograniczenia) określonych działań zabezpieczających, a nawet windykacyjnych. Co ciekawe, z perspektywy gmin ww. regulacja ma znaczenie choćby z uwagi na zaległości w podatku od nieruchomości.

Dla porządku warto wspomnieć, że organ prowadzący rejestr zastawów dokonuje wpisu zastawu skarbowego na wniosek organu uprawnionego do występowania w imieniu Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Wnioski i inne dokumenty przesyła się do organu prowadzącego rejestr zastawów za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Z kolei, jak wynika z nadal aktualnego rozporządzenia z 12.10.2017 r. Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wyznaczenia organu do prowadzenia Rejestru Zastawów Skarbowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1919) organem właściwym do prowadzenia wspomnianego rejestru jest – Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Dodać należy, że sama istota zastawu, w tym zastawu skarbowego, ma doniosłe znaczenie dla wierzyciela podatkowego, jakim jest m.in. wójt gminy. W sytuacji bowiem powstania zaległości podatkowej, organ podatkowy ma gwarantowaną możliwość zaspokojenia z przedmiotu zastawu skarbowego, co następuje w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, chyba że z ruchomości lub zbywalnego prawa majątkowego jest prowadzona egzekucja przez sądowy organ egzekucyjny.

W każdym bądź razie, z punktu widzenia organu podatkowego, jakim jest wójt gminy, wskazane obwieszczenie ma znaczenie, bowiem wpływa ma metodykę postępowania w wielu sprawach podatkowych, w tym dotyczących podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, czy innych lokalnych danin podatkowych.