W Dzienniku Urzędowy RP Monitor Polski ukazało się obwieszczenie Ministra Finansów z 3.8.2022 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa na rok 2023 (M.P. z 2022 r. poz. 774).

Punktem wyjścia dla przyjęcia ww. obwieszczenia był zaś art. 119 § 2 OrdPU, z którego wynika, że minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego, ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, do dnia 15 sierpnia danego roku, kwotę, o której mowa w art. 41 § 1 OrdPU, w zaokrągleniu do pełnych setek złotych, z pominięciem dziesiątek złotych.

Z kolei, z podanego art. 41 § 1 Ordynacji wynika, że:

Skarbowi Państwa i jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu zobowiązań podatkowych powstałych w sposób przewidziany w art. 21 § 1 pkt 2, a także z tytułu zaległości podatkowych stanowiących ich dochód oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości przysługuje zastaw skarbowy na wszystkich będących własnością podatnika oraz stanowiących współwłasność łączną podatnika i jego małżonka rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, jeżeli wartość poszczególnych rzeczy lub praw wynosi w dniu ustanowienia zastawu co najmniej (…), z zastrzeżeniem § 2.

Natomiast na mocy wspomnianego obwieszczenia ustalono, że wysokość ww. kwoty granicznej (na potrzeby ustanowienia zastawu skarbowego) stanowić będzie w 2023 r. – 15 500,00 zł.

Jest to informacja istotna m.in. dla jednostek samorządu terytorialnego, a przede wszystkim gmin, w których interesie jest zabezpieczenie swoich wierzytelności na majątku dłużników. Kwota ta uległa zwiększeniu z poziomu 13 900,00 zł do wspomnianej kwoty 15 500,00 zł. Różnica z pozoru nieznaczna, lecz z punktu widzenia interesów fiskalnych organów podatkowych jest istotna, bowiem próg kwalifikujący na ustanowienie zastawu regularnie wzrasta, co wpływa na możliwość (ograniczenia) określonych działań zabezpieczających a nawet windykacyjnych. Z perspektywy gmin, ww. regulacja ma znaczenie choćby z uwagi na zaległości w podatku od nieruchomości.

Dla porządku warto wspomnieć, że organ prowadzący rejestr zastawów dokonuje wpisu zastawu skarbowego na wniosek organu uprawnionego do występowania w imieniu Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Wnioski i inne dokumenty przesyła się do organu prowadzącego rejestr zastawów za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Z kolei, jak wynika z nadal aktualnego rozporządzenia z 12.10.2017 r. Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wyznaczenia organu do prowadzenia Rejestru Zastawów Skarbowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1919) organem właściwym do prowadzenia wspomnianego rejestru jest Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Dodać należy, że sama istota zastawu, w tym zastawu skarbowego, ma doniosłe znaczenie dla wierzyciela podatkowego, jakim jest m.in. wójt gminy. W sytuacji bowiem powstania zaległości podatkowej, organ podatkowy ma gwarantowaną możliwość zaspokojenia z przedmiotu zastawu skarbowego, co następuje w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, chyba że z ruchomości lub zbywalnego prawa majątkowego jest prowadzona egzekucja przez sądowy organ egzekucyjny.

Podsumowując, w kontekście organu podatkowego jakim jest wójt gminy, wskazane obwieszczenie ma znaczenie, bowiem wpływa ma metodykę postępowania w wielu sprawach podatkowych, w tym dotyczących podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych czy innych lokalnych danin podatkowych.

Podsumowując, nowelizacja rozporządzenia jest niewątpliwie korzystna dla podmiotów prowadzących niepubliczne placówki oświatowe. Wyłączono bowiem powinność przedkładania dokumentów własnościowych w odniesieniu do nieruchomości, w której jest prowadzona placówka oświatowa.