Nowy poradnik UOKiK dla samorządów

Na początku Prezes Tomasz Chróstny przypomina, że gorsza sytuacja ekonomiczna przedsiębiorców nie zwalnia podmiotów udzielających pomocy (w tym przypadku JST) ze stosowania przepisów dotyczących pomocy publicznej. Nadzwyczajna sytuacja nie zmienia ani definicji pomocy publicznej, zawartej w art. 107 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz procedury udzielania pomocy przewidzianej w ustawie z 30.4.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Dotychczasowe procedury dot. pomocy publicznej nie uległy złagodzeniu, jak przypomina Prezes UOKiK, a pomoc wprowadzona przez ustawą antykryzysową, należy do kategorii „pomocy mającej na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego”, która jest zgodna z rynkiem wewnętrznym na podstawie art. 107 ust. 3 lit. b) TFUE.

W ocenie Komisji Europejskiej pomoc, o której mowa w art. 107 ust. 3 lit. b) TFUE jest uzasadniona, bo epidemia dotyka wszystkich państw członkowskich, a środki ograniczające epidemię negatywnie wpływają na gospodarkę.

Ustawa antykryzysowa wprowadziła nowe instrumenty wsparcia, z których mogą korzystać samorządy. Są to m.in.:

1) w zakresie podatku od nieruchomości, m.in.:

- rada gminy może podjąć uchwałę o zwolnieniu z podatku od nieruchomości za część 2020 roku gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wskazanym grupom przedsiębiorców, którzy wpadli w kłopoty z powodu COVID-19;

- można też podjąć uchwałę o przedłużeniu płatności rat podatku płatnych w kwietniu, maju i czerwcu maksymalnie do 30 września 2020 roku;

2) w ramach ulg w spłacie należności podatkowych, o których mowa w art. 67a OrdPU:

- gminne organy podatkowe mogą udzielać ulg w spłacie należności podatkowych (umorzenia, odroczenia terminu) w drodze decyzji - podstawą jest tutaj art. 67a OrdPU; przepis art. 67b OrdPU precyzuje przy tym, że dla przedsiębiorców może to być pomoc w formule de minimis, jak również w innych formach.

Ustawa antykryzysowa w art. 15zzzh ust. 1 pkt 2 stwierdza, że jest to pomoc publiczna, udzielana w celu walki z kryzysem (poważne zakłócenia w gospodarce o charakterze ponadsektorowym). Taka pomoc została notyfikowana KE, ale nie jest jeszcze zatwierdzona;

3) ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych:

- starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu może umorzyć, odroczyć spłatę lub rozłożyć na raty spłatę należności z tytułu oddania nieruchomości samorządowych w najem, dzierżawę lub użytkowanie, przypadające za okres epidemii (art. 15zze ust. 1 ustawy antykryzysowej); starosta (prezydent miasta na prawach powiatu) może odstąpić od dochodzenia ww. należności na wniosek podmiotu, którego dotknął kryzys;

- organ stanowiący JST może, w drodze uchwały, postanowić o odstąpieniu od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym, w stosunku do podmiotów, których dotknął kryzys.

Te formy pomocy stanowią pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie skutkom kryzysu wywołanego epidemią COVID-19.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności