Nowy pomysł na ograniczenie dyskryminacji pracowników

Chodzi o złożony w Sejmie poselski projekt zmian w Kodeksie karnym oraz w ustawie z 3.12.2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania. Ustawa o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania reguluje sposoby przeciwdziałania naruszeniom zasady równego traktowania ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną oraz organy właściwe w tej kwestii.

Proponowane zmiany

Projekt ustanawia zakaz nierównego traktowania osób fizycznych przede wszystkim ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną w zakresie:

  • podejmowania kształcenia zawodowego, w tym dokształcania, doskonalenia, przekwalifikowania zawodowego oraz praktyk zawodowych;
  • warunków podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej lub zawodowej, w tym w szczególności w ramach stosunku pracy albo pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej;
  • przystępowania i działania w związkach zawodowych, organizacjach pracodawców oraz samorządach zawodowych, a także korzystania z uprawnień przysługujących członkom tych organizacji;
  • dostępu i warunków korzystania z instrumentów rynku pracy i usług rynku pracy określonych w ustawie z 20.4.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oferowanych przez instytucje rynku pracy oraz instrumentów rynku pracy i usług rynku pracy oferowanych przez inne podmioty działające na rzecz zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu.

Uprawnienia pracowników

W myśl proponowanych zmian, każdy wobec kogo zasada równego traktowania została naruszona, będzie miał prawo:

  • do odszkodowania lub zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny lub
  • żądania, żeby osoba, która naruszyła zasadę równego traktowania podjęła czynności, które zapobiegną skutkom swojego czynu, przede wszystkim złożyła oświadczenie w odpowiedniej treści i formie.

Projekt określa także wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia za naruszenie zasady równego traktowania. Pracownik będzie mógł się w tej sytuacji domagać odszkodowania lub zadośćuczynienia w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie omawianej nowelizacji ustawy mają być stosowane znowelizowane przepisy. Nowelizacja ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku Ustaw.

Obecnie projekt zmian w Kodeksie karnym oraz w ustawie o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania trafi do pierwszego czytania w Sejmie.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności