Projekt ustawy dotyczy stanowisk członków rad nadzorczych określonych podmiotów prawnych

Poselski projekt ustawy o konkursowym powoływaniu członków rad nadzorczych niektórych podmiotów prawnych ma na celu zmianę sposobu obsadzania stanowisk członków rad nadzorczych niektórych podmiotów prawnych:

1) jednoosobowych spółek prawa handlowego utworzonych przez Skarb Państwa;

2) spółek prawa handlowego, w których udział Skarbu Państwa przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji;

3) spółek prawa handlowego, w których udział spółek, o których mowa w pkt 2, przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji;

4) spółek prawa handlowego, w których udział spółek, o których mowa w pkt 3, przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji;

5) agencji państwowych, bez względu na ich formę organizacyjno-prawną, w tym agencji wykonawczych w rozumieniu ustawy z 27.8.2009 r. o finansach publicznych(t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.).

Tryb wyłaniania członków rad nadzorczych

Projekt określa tryb wyłaniania członków rad nadzorczych wymienionych w niej podmiotów prawnych, zasady funkcjonowania komisji konkursowych i nadzorującej je Rady do spraw postępowań konkursowych.

Według projektu, przy Prezesie Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa utworzona zostanie Rada do spraw postępowań konkursowych. Do jej kompetencji będzie należało powoływanie komisji konkursowych celem wyłonienia członków rady nadzorczej wskazanych wyżej podmiotów, uchwalenie regulaminu funkcjonowania komisji konkursowych oraz sprawowanie nadzoru nad ich działalnością.

W skład Rady ma wchodzić trzech członków powoływanych i odwoływanych przez Prezesa Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

Powszechna baza kandydatów na członków rad nadzorczych

Utworzona ma być powszechna baza kandydatów na członków rad nadzorczych wskazanych wyżej podmiotów. Ma być prowadzona w systemie informatycznym, przy wykorzystaniu zasobów Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Zarządzanie bazą – w tym uzupełnianie i zmiany zawartych w niej danych – będzie w gestii Rady ds. postępowań konkursowych. Wniosek o wpis do bazy zainteresowany będzie składał do Rady do spraw postępowań konkursowych, która dokona wpisu w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku przez kandydata spełniającego wymogi formalne.

O wpis do bazy będą mogły ubiegać się osoby, które spełniają jeden z warunków:

1) zdały egzamin przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcyjną powołaną na podstawie ustawy z 30.4.1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz.U. poz. 202 ze zm.) przed dniem wejścia w życie ustawy;

2) posiadają stopień naukowy doktora nauk prawnych lub nauk ekonomicznych;

3) posiadają wpis na listę radców prawnych, adwokatów, biegłych rewidentów lub doradców inwestycyjnych;

4) zdały z wynikiem pozytywnym egzamin na kandydata na członka rady nadzorczej, przeprowadzany przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa zgodnie z przepisami ustawy z 30.8.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2002 r. poz. 1397 ze zm.).

Członkowie rad nadzorczych wskazanych wyżej podmiotów będą wyłaniani w drodze konkursu przez komisje konkursowe. Regulamin konkursu na członka rady nadzorczej uchwali Rada do spraw postępowań konkursowych. Regulamin konkursu będzie podlegał publikacji na stronie internetowej Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

Konkursy na członków rad nadzorczych przeprowadzane będą przez komisje konkursowe, które będą składać się z pięciu członków. Komisje konkursowe powoływać będzie Rada do spraw postępowań konkursowych spośród osób zarejestrowanych w powszechnej bazie kandydatów na członków rad nadzorczych. Komisje konkursowe wyłaniane będą przez Radę w drodze losowania za pośrednictwem systemu informatycznego. Rozstrzygnięcie komisji konkursowej w zakresie wyboru członka lub członków rady nadzorczej mają być ostateczne. Uczestnictwo w komisji konkursowej będzie obowiązkowe i odpłatne.

Do postępowań konkursowych wszczętych i niezakończonych w dniu wejścia w życie omawianej ustawy na członków rad nadzorczych będą miały zastosowanie przepisy dotychczasowe. Do wszczętych i niezakończonych w dniu wejścia w życie omawianej ustawy postępowań o wpis do dotychczasowej bazy kandydatów na członków rad nadzorczych mają mieć zastosowanie przepisy dotychczasowe. Kandydaci na członków rad nadzorczych wpisani do dotychczasowej bazy kandydatów na członków rad nadzorczych zostaną wpisani do Bazy z dniem wejścia w życie ustawy.

Proponowana ustawa ma wejść w życie w terminie 3 miesięcy od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Omawiany projekt trafił do pierwszego czytania w Sejmie.