Na stronach Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia opublikowano nowe Zarządzenie Nr 160/2021/DSOZ Prezesa NFZ z 30.9.2021 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Zarządzenie wprowadza nowe warunki zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

W postanowieniach Zarządzenia wprowadzono również obowiązek wyznaczenia koordynatora podstawowej opieki zdrowotnej przez świadczeniodawców udzielających świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Należy zauważyć, że kluczowym obowiązkiem koordynatora jest budowanie relacji pomiędzy wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w proces koordynacji m.in. poprzez ustalanie terminów realizacji poszczególnych etapów opieki zdrowotnej, w tym profilaktyki i leczenia lub udzielanie informacji związanych z procesem koordynacji i funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej. Uzupełnić należy, że zalecana liczba świadczeniobiorców objętych opieką koordynatora w wymiarze 0,5 etatu przeliczeniowego nie powinna przekraczać 5000 osób.

Powyżej opisane zmiany w Zarządzeniu są istotne dla świadczeniodawców udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej ponieważ określają warunki zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz wprowadzają nowy obowiązek dla powyższych świadczeniodawców co do wyznaczenia koordynatora podstawowej opieki zdrowotnej. 

Zarządzenie obowiązuje z dniem 1.10.2021 r.