Nowy limit IKE w 2018 r.

Zauważenia wymaga, iż limit tej kwoty uległ wzrostowi w stosunku do 2017 r. (w którym wynosił 12 789,00 zł), a jak wynika z treści art. 13 ust. 1 ustawy z 20.4.2014r. o indywidualnych kontach emerytalnych i indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz.U.2016 poz. 1776; dalej: IKZEU) wpłaty dokonywane na indywidualne konto emerytalne (IKE) nie mogą przekroczyć wartości tego limitu. Warto dodać, że limit ten odpowiada odpowiada trzykrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok, określonego w ustawie budżetowej lub ustawie o prowizorium budżetowym lub w ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone. Zauważenia też wymaga , iż oszczędności w IKE nie dają bieżącej korzyści podatkowej w postaci możliwości odliczenia dokonanych w ramach limitu wpłat od podstawy opodatkowania, jak to ma miejsce w przypadku w wpłat na IKZE (stosownie do treści art. 26 ust. 1 pkt 2b i art. 30c ust 2 ustawy z 26.7.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych; Dz.U. 2016 poz. 2032 ze zm.; dalej PDOFizU). Niemniej, także w tym wypadku możliwa jest pewna korzyść podatkowa wynikająca ze zwolnienia z opodatkowania dochodów osiąganych w związku z oszczędnościami na indywidualnym koncie emerytalnym. Mianowicie, stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 58a PDOFizU zwolnione od podatku zostały dochody z tytułu oszczędzania na indywidualnym koncie emerytalnym, w rozumieniu przepisów o indywidualnych kontach emerytalnych, uzyskane w związku z:

1) gromadzeniem i wypłatą środków przez oszczędzającego,

2) wypłatą środków dokonaną na rzecz osób uprawnionych do tych środków po śmierci oszczędzającego,

3) wypłatą transferową

- z tym że zwolnienie nie ma zastosowania w przypadku, gdy oszczędzający gromadził oszczędności na więcej niż jednym indywidualnym koncie emerytalnym, chyba że przepisy te przewidują taką możliwość.

Oznacza to więc, iż osiągane dochody w związku z oszczędzaniem na indywidualnym koncie emerytalnym na warunkach wskazanego zwolnienia korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego. Zauważenia jednak wymaga, że stosownie do treści art. 30a ust. 1 pkt 10 PDOFizU zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19% dochodu (tzw. podatek Belki) pobierany jest od dochodu oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym z tytułu zwrotu albo częściowego zwrotu, w rozumieniu przepisów o indywidualnych kontach emerytalnych, środków zgromadzonych na tym koncie. Za zwrot środków zgromadzonych na tym koncie, stosownie do brzmienia art. 2 pkt 15 i 15a IKZEU uznaje się wycofanie całości (części) środków zgromadzonych na IKE jeżeli nie zachodzą przesłanki wypłaty bądź wypłaty transferowej.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności