Zauważenia wymaga, iż limit tej kwoty uległ wzrostowi w stosunku do 2017 r. (w którym wynosił 12 789,00 zł), a jak wynika z treści art. 13 ust. 1 ustawy z 20.4.2014r. o indywidualnych kontach emerytalnych i indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz.U.2016 poz. 1776; dalej: IKZEU) wpłaty dokonywane na indywidualne konto emerytalne (IKE) nie mogą przekroczyć wartości tego limitu. Warto dodać, że limit ten odpowiada odpowiada trzykrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok, określonego w ustawie budżetowej lub ustawie o prowizorium budżetowym lub w ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone. Zauważenia też wymaga , iż oszczędności w IKE nie dają bieżącej korzyści podatkowej w postaci możliwości odliczenia dokonanych w ramach limitu wpłat od podstawy opodatkowania, jak to ma miejsce w przypadku w wpłat na IKZE (stosownie do treści art. 26 ust. 1 pkt 2b i art. 30c ust 2 ustawy z 26.7.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych; Dz.U. 2016 poz. 2032 ze zm.; dalej PDOFizU). Niemniej, także w tym wypadku możliwa jest pewna korzyść podatkowa wynikająca ze zwolnienia z opodatkowania dochodów osiąganych w związku z oszczędnościami na indywidualnym koncie emerytalnym. Mianowicie, stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 58a PDOFizU zwolnione od podatku zostały dochody z tytułu oszczędzania na indywidualnym koncie emerytalnym, w rozumieniu przepisów o indywidualnych kontach emerytalnych, uzyskane w związku z:

1) gromadzeniem i wypłatą środków przez oszczędzającego,

2) wypłatą środków dokonaną na rzecz osób uprawnionych do tych środków po śmierci oszczędzającego,

3) wypłatą transferową

– z tym że zwolnienie nie ma zastosowania w przypadku, gdy oszczędzający gromadził oszczędności na więcej niż jednym indywidualnym koncie emerytalnym, chyba że przepisy te przewidują taką możliwość.

Oznacza to więc, iż osiągane dochody w związku z oszczędzaniem na indywidualnym koncie emerytalnym na warunkach wskazanego zwolnienia korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego. Zauważenia jednak wymaga, że stosownie do treści art. 30a ust. 1 pkt 10 PDOFizU zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19% dochodu (tzw. podatek Belki) pobierany jest od dochodu oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym z tytułu zwrotu albo częściowego zwrotu, w rozumieniu przepisów o indywidualnych kontach emerytalnych, środków zgromadzonych na tym koncie. Za zwrot środków zgromadzonych na tym koncie, stosownie do brzmienia art. 2 pkt 15 i 15a IKZEU uznaje się wycofanie całości (części) środków zgromadzonych na IKE jeżeli nie zachodzą przesłanki wypłaty bądź wypłaty transferowej.