Ten wyższy limit umożliwiający jednorazowe zaliczenie wydatków do kosztów podatkowych został uwzględniony również przy obowiązkowym przekwalifikowaniu składnika majątku jako środek trwały, uznaniu poniesionych wydatków na środek trwały jako jego ulepszenie.

W przepisach przejściowych w art. 11 ustawy nowelizującej z 27.10.2017r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 2175) zapisano, że p odwyższona kwota 10 000 zł stosowana dla celów amortyzacji będzie dotyczyć składników majątku przyjętych do używania po 31 grudnia 2017 r. W rezultacie pojawiła się w ątpliwość czy pojęcie „składników majątku przyjętych do używania” w kontekście tej regulacji rozumieć szeroko, jako obejmujące swoim zakresem również ulepszenia. I czy tym samym wydatki na ulepszenie o wartości nie przekraczającej 10 000 zł poniesione po 31.12.2017 r. wobec wszystkich środków trwałych, nie rodzą obowiązku podwyższania wartości początkowej (interpelacja poselska z 21.1.2018 r. nr 18859).

W odpowiedzi z 15.2.2018 r. na ww. interpelację poselską (nr 18859) minister finansów stwierdził, jednak że: „Zgodnie z przepisem przejściowym (art. 11 ustawy nowelizującej), nowy limit w wysokości 10.000 zł, określony m.in. w art. 22g ust. 17 PDOFizU i w art. 16g ust. 13 o PDOPrU, ma zastosowanie do składników majątku przyjętych do używania po 31.12.2017 r. W związku z powyższym, w przypadku ulepszenia po 31.12.2017 r. środków trwałych przyjętych do używania przed 1.1.2018 r. zastosowanie znajduje dotychczasowy limit w wysokości 3500 zł. Nowy limit w wysokości 10.000 zł obejmuje ulepszenia środków trwałych przyjętych do używania po 31.12.2017 r. W świetle jednoznacznego językowego brzmienia przepisu art. 11 ustawy nowelizującej, nie jest możliwe przyjęcie zawartego w interpelacji postulatu dokonania, w oparciu o wykładnię celowościową, interpretacji tego, pozwalającej na objęcie limitem 10 000 zł wszystkich ulepszeń, niezależnie od czasu przyjęcia do używania środka trwałego podlegającego ulepszeniu”.

Nowe środki trwałe z reguły nie wymagają od razu ulepszeń, więc w praktyce do nich zastosowanie podwyższonego limitu w zakresie ulepszenia nie od razu będą mieć zastosowanie. Przy wydatkach na ulepszenie trzeba będzie pamiętać, że wyższy limit dotyczy środków trwałych przyjętych do używania od 1.1.2018 r.