Kurs euro jest odpowiednikiem kwoty wynikającej z komunikatu ogłaszanego przez Komisję Europejską. Aktualnie jest to Komunikat (2015/C 418/01) określający równowartość w walutach krajowych innych niż euro progów ujętych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/17/WE, 2004/18/WE i 2009/81/WE (Dz.Urz. UE z 16.12.2015, C 418/01). Analogiczny kurs został ustalony także w Komunikacie (2015/C 392/01) określającym równowartość w walutach krajowych innych niż euro progów ujętych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE, 2014/24/UE i 2014/25/UE (Dz.Urz. UE z 25.11.2015, C 392/01).

Kurs złotego w stosunku do euro wynikający z przeliczenia kwot zawartych w komunikacie został ustalony na niższym niż dotychczas poziomie, tj. na 4,1749 zamiast 4,2249. To oznacza, że obniża się równowartość w złotych podstawowego progu stosowania ZamPublU – wynoszącego 30 000 euro. Od 1.1.2016 r. przepisy ZamPublU nie mają zatem zastosowania do kwoty 125 247 zł, na mocy art. 4 pkt 8 ZamPublU.

Warto zwrócić uwagę, że zmiana kursu euro w stosunku do złotego pod koniec roku kalendarzowego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia, ma zwykle miejsce co dwa lata i nierzadko powoduje wątpliwości u zamawiających, według jakiego kursu: nowego czy starego, powinny być przeliczone wartości zamówień. Koniec roku to bowiem u zamawiających czas przygotowywania się do wszczęcia postępowań o udzielenie zamówienia w kolejnym roku budżetowym. Często bywa tak, że wówczas ustalana jest wartość szacunkowa zamówienia, co zresztą dopuszczają przepisy ZamPublU. Przepis art. 35 ust. 1 ZamPublU wymaga jedynie, aby ustalenia wartości zamówienia dokonać nie wcześniej niż 3 miesiące przed wszczęciem postępowania na dostawy lub roboty budowlane i nie wcześniej niż 6 miesięcy przed tym terminem w odniesieniu do robót budowlanych.

Dlatego trzeba zwrócić uwagę na przepis przejściowy zawarty w nowym rozporządzeniu, w świetle którego do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych przed dniem wejścia w życie tego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe. Wnioskując a contrario, jeżeli postępowanie zostało wszczęto po wejściu w życie nowych przepisów, tj. po 1.1.2016 r., wartość zamówienia powinna być przeliczona po nowym kursie.