Dokument ten (tzw. krajowy taryfikator korekt finansowych) jest szczególnie istotny dla zamawiających realizujących zamówienia ze środków publicznych w ramach projektów objętych współfinansowaniem w zakresie polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020 zgodnie z warunkami wynikającymi z ZamPublU albo z umowy o dofinansowanie projektu, albo z decyzji o takie dofinansowanie.

Podkreślić przy tym należy, że do nieprawidłowości stwierdzonych w postępowaniach o udzielenie zamówienia, prowadzonych zgodnie z warunkami wynikającymi z ZamPublU, wszczętych przed 28.7.2016 r. stosuje się przepisy dotychczasowego taryfikatora. Nowy taryfikator dotyczy zatem postępowań uruchomionych od wejścia w życie ZmZamPublU16. Treść nowego rozporządzenia dostosowano bowiem do obowiązującego stanu prawnego w zakresie zamówień publicznych – tj. stanu obowiązującego od 28.7.2016 r.

Utrzymano regułę, że w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości indywidualnej, dla której w załączniku do rozporządzenia nie określono stawki procentowej, stosuje się stawkę procentową odpowiadającą najbliższej rodzajowo kategorii nieprawidłowości indywidualnych.

Transgraniczny charakter zamówień

Należy pamiętać, że w przypadku zamówień o wartości mniejszej od progów unijnych przy ocenie wagi nieprawidłowości indywidualnej bierze się pod uwagę również ich transgraniczny charakter. Mają taki charakter zamówienia, które stanowią lub mogą stanowić przedmiot zainteresowania podmiotów mających siedzibę w innym państwie członkowskim UE, a takiej oceny dokonuje się biorąc pod uwagę łącznie czynniki takie jak:

  • szacowana wartość zamówienia,
  • specyfika zamówienia,
  • lokalizacja miejsca wykonania zamówienia,
  • złożenie oferty przez wykonawcę z innego państwa członkowskiego UE lub wyrażenie zainteresowania zamówieniem przez takiego wykonawcę.

Naruszenia dotyczące kryteriów oceny ofert

Wśród naruszeń „karalnych” według Taryfikatora, a dotyczących kryteriów oceny ofert, wymienia się naruszenie art. 91 ust. 2a ZamPublU polegające na niewłaściwym zastosowaniu kryterium ceny jako jedynego kryterium oceny ofert oraz art. 91 ust. 2c ZamPublU poprzez zastosowanie kryteriów, które nie są związane z przedmiotem zamówienia. Poza tym zamawiający (beneficjent) nie może stosować kryteriów oceny ofert w sposób, który nie zapewnia wyboru najkorzystniejszej oferty.

Naruszenia związane z umowami

W obecnym taryfikatorze brak jest określenia korekt za nieprawidłowości ujęte dotychczas w pkt 29 załącznika do rozporządzenia, polegających na naruszeniu art. 94 ust. 1 ZamPublU poprzez zawarcie umowy w krótszym terminie niż przewidziany w ustawie oraz na naruszeniu art. 183 ust. 1 ZamPublU poprzez zawarcie umowy w sprawie zamówienia przed ogłoszeniem przez KIO wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze – przewidziany był 5% wskaźnik korekty. Pomimo tego zamawiający nie powinien doprowadzać do naruszenia tych przepisów ze względu na inne konsekwencje, które się z tym wiążą, a wynikają wprost z przepisów ZamPublU. Mianowicie trzeba pamiętać, że stosownie do art. 146 ust. 1 pkt 3 ZamPublU umowa zawarta z naruszeniem przepisów art. 94 ust. 1 albo art. 183 ust. 1 ZamPublU podlega unieważnieniu.

Warto zwrócić także szczególną uwagę na kategorię „nieprawidłowość” określoną obecnie w pkt 30 Taryfikatora. Korekta finansowa w wysokości 100% grozi bowiem za naruszenie art. 144 ust. 1 pkt 2 ZamPublU, polegające na zmianie postanowień zawartej umowy obejmującej realizację dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych, której wartość przekracza 50% pierwotnie określonej wartości zamówienia, z zachowaniem pozostałych ustawowych przesłanek wprowadzania zmian w zawartej umowie w stosunku do treści oferty. Tak określone naruszenie jest o tyle istotne z punktu widzenia zagrożenia „interesów” finansowych zamawiającego, że stanowi „ograniczenie” w stosunku do art. 144 ust. 1 pkt 2 ZamPublU. Z literalnego brzmienia tego przepisu wynika bowiem, że „wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. Zamawiający mógłby zatem teoretycznie kilkukrotnie aneksować umowę każdorazowo do 50%, o ile nie prowadziłoby to do obejścia stosowania ZamPublU, lecz chociażby z uwagi na zapis w Taryfikatorze nie powinien tego robić.

Naruszenia przy zamawianiu usług społecznych

W załączniku do rozporządzenia uwzględniono postępowania, które mają za przedmiot usługi społeczne i inne szczególne usługi, o których mowa ZamPublU. Zostały one wprowadzone do ZamPublU na skutek ZmZamPublU16. W przypadku zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości równej lub przekraczającej kwotę 750 000 euro korektą zagrożone jest m.in. niedopełnienie obowiązku odpowiedniego ogłoszenia polegające na naruszeniu art. 138i lub 138j ZamPublU. Dotyczy to sytuacji, kiedy zostanie stwierdzone, że beneficjent nie dopełnił obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu lub wstępnego ogłoszenia informacyjnego Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, przy jednoczesnym niezamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu lub wstępnego ogłoszenia informacyjnego w BZP i niezapewnieniu odpowiedniego upublicznienia, które umożliwiałoby oferentom z innych państw członkowskich Unii Europejskiej zapoznanie się z ogłoszeniem w szczególności:

  • na stronie internetowej zamawiającego,
  • na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach,
  • w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

Natomiast przy usługach społecznych o wartości mniejszej niż 750 000 euro korekta grozi za niedopełnienie obowiązku odpowiedniego ogłoszenia przewidzianego w art. 138o ust. 3 ZamPublU, a więc ogłoszenia o zamówieniu zamieszczanego na stronie podmiotowej BIP, a jeżeli zamawiający nie ma takiej strony – na stronie internetowej.