Obowiązek rejestracji nałożono ponadto na podmioty, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej prowadzą miejsce niszczenia wyrobów akcyzowych spełniające warunki niszczenia wyrobów na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z 28.12.2018 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2525 ze zm.), a także podmioty zamierzające prowadzić działalność jako pośredniczący podmiot węglowy i pośredniczący podmiot gazowy, które zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami AkcyzU są obowiązane do złożenia jedynie powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia prowadzenia działalności odpowiednio jako pośredniczący podmiot węglowy lub pośredniczący podmiot gazowy.

Zgodnie ze znowelizowanym art. 16 ust. 1 AkcyzU, od 1.2.2021 r. obowiązkiem dokonania zgłoszenia rejestracyjnego objęty są:

1) podmiot prowadzący działalność gospodarczą, zamierzający:

a) wykonywać czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą – przed dniem wykonania pierwszej takiej czynności,

b) wykonywać czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie – przed dniem wykonania pierwszej czynności z wykorzystaniem tych wyrobów,

c) wykonywać czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych wymienionych w zał. Nr 2 do AkcyzU, opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie – przed dniem wykonania pierwszej czynności z wykorzystaniem tych wyrobów,

d) dokonywać nabycia wewnątrzwspólnotowego alkoholu etylowego całkowicie skażonego środkiem skażającym dopuszczonym we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej lub dodatkowymi środkami skażającymi dopuszczonymi przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, w którym skażenie następuje, na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) Nr 3199/93 z 22.11.1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego (Dz.Urz. UE L 288, str. 12 ze zm.) – przed dniem dokonania pierwszego nabycia wewnątrzwspólnotowego tego alkoholu;

2) podmiot zużywający nieprowadzący działalności gospodarczej, niebędący osobą fizyczną, zamierzający zużywać wyroby akcyzowe, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1–3 AkcyzU – przed dniem pierwszego nabycia tych wyrobów;

3) podmiot, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej prowadzi miejsce niszczenia wyrobów akcyzowych spełniające warunki niszczenia wyrobów na podstawie przepisów odrębnych, do którego są wysyłane poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, w przypadku, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 1a AkcyzU – przed dniem wykonania pierwszej czynności w ramach niszczenia wyrobów akcyzowych;

4) podmiot, który zamierza prowadzić działalność gospodarczą jako:

a) pośredniczący podmiot węglowy,

b) pośredniczący podmiot gazowy

– przed dniem rozpoczęcia tej działalności;

5) podmiot, który został wyznaczony jako podmiot reprezentujący, o którym mowa w:

a) art. 13 ust. 5 AkcyzU (podmiot reprezentujący wyznaczony przez podmiot zagraniczny w przypadku dokonywania od tego ostatniego nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej przez nabywcę końcowego lub wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego) – przed dniem dokonania pierwszego nabycia wewnątrzwspólnotowego przez odpowiednio nabywcę końcowego lub finalnego nabywcę gazowego,

b) art. 13 ust. 5a AkcyzU (podmiot reprezentujący przedsiębiorcę zagranicznego w przypadku prowadzenia przezeń działalności w zakresie suszu tytoniowego) – przed dniem rozpoczęcia działalności jako podmiot reprezentujący.

W nowo dodanym art. 16 ust. 1a AkcyzU wprowadzono także możliwość (nie obowiązek) dokonania zgłoszenia rejestracyjnego przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, zużywające gaz LPG do celów grzewczych. Zarejestrowanie się przez te osoby dla potrzeb akcyzy pozwolić ma na usprawnienie dostarczania im zwolnionego od akcyzy gazu LPG.

Zgodnie ze znowelizowanym art. 16 ust. 7a AkcyzU obowiązek dokonania zgłoszenia rejestracyjnego nie ma zastosowania do:

1) podmiotów produkujących energię elektryczną z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW, która jest zużywana przez te podmioty, pod warunkiem że od wyrobów energetycznych wykorzystywanych do produkcji tej energii elektrycznej została zapłacona akcyza w należnej wysokości;

2) podmiotów zużywających, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 22 lit. a AkcyzU, które określone w art. 32 ust. 1 pkt 1 i 2 AkcyzU nabyte wyroby akcyzowe, objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie (chodzi o używane do statków powietrznych: benzyny lotnicze o kodzie CN 2710 12 31, paliwo typu benzyny do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 12 70 oraz paliwo do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 19 21, oleje smarowe do silników lotniczych oraz preparaty smarowe do silników lotniczych, a także wyroby energetyczne używane do celów żeglugi) odbierają wyłącznie odpowiednio na płycie lotniska bezpośrednio do zbiornika na stałe zamontowanego na statku powietrznym albo ze zbiornika zamontowanego na stałe w porcie bezpośrednio do zbiornika na stałe zamontowanego na jednostce pływającej;

3) podmiotów zużywających, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 22 lit. b AkcyzU;

4) podmiotów zużywających wyroby akcyzowe, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 3 AkcyzU (chodzi o używane do celów opałowych pozostałe węglowodory gazowe o kodach CN od 2711 12 11 do 2711 19 00) ze zbiornika zasilającego zbiorcze instalacje licznikowe.


Właściwość organu i forma dokonania zgłoszenia

Zmiany dotyczą także organu, do którego jest składane zgłoszenie rejestracyjne dla potrzeb akcyzy oraz formy dokonywania zgłoszenia. Zgodnie z art. 16 ust. 2b–2c AkcyzU zgłoszenie rejestracyjne dla potrzeb akcyzy od 1.2.2021 r. jest dokonywane nie tak jak dotychczas – do właściwego urzędu skarbowego, lecz do właściwego dyrektora izby administracji skarbowej oraz za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Zgłoszenie wymaga złożenia podpisu elektronicznego, przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego, podpisu osobistego albo zaawansowanego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą certyfikatu celnego, bądź też zapewnienia w inny sposób możliwości potwierdzenia pochodzenia oraz integralności danych w postaci elektronicznej.

Centralny Rejestr Podatników Akcyzowych

Na mocy ZmAkcyzaU20 utworzony zostanie także Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych. Zgodnie z nowymi przepisami rejestr ten, prowadzony przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu, powstał 1.2.2021 r. i zastąpi papierowe wykazy prowadzone obecnie przez naczelników urzędów skarbowych właściwych w sprawach akcyzy.

Podmioty, które podlegały obowiązkowi rejestracyjnemu zgodnie z dotychczasowymi przepisami AkcyzU i które złożyły odpowiednie zgłoszenie rejestracyjne, zostaną wpisane do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych, ale dopiero z chwilą uzupełnienia zgłoszenia rejestracyjnego o dane dotyczące właściwego dla podmiotu organu podatkowego (dotychczas niewymagane). Uzupełnienie zgłoszenia rejestracyjnego następować będzie w sposób elektroniczny za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). W przypadku niedopełnienia tego obowiązku podmiot nie będzie zarejestrowany w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych i będzie musiał dokonać pełnej rejestracji zgodnie z nowymi zasadami. Dokonanie zgłoszenia rejestracyjnego (przez podmioty niepodlegające obowiązkowi złożenia zgłoszenia rejestracyjnego na podstawie dotychczasowych przepisów) lub jego uzupełnienie (przez pozostałe podmioty) powinno nastąpić do 30.6.2021 r.

Ważne

Podmioty, które podlegały obowiązkowi rejestracyjnemu zgodnie z dotychczasowymi przepisami AkcyzU i które złożyły odpowiednie zgłoszenie rejestracyjne, zostaną wpisane do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych, ale dopiero pod warunkiem i z chwilą uzupełnienia zgłoszenia rejestracyjnego o dane dotychczas niewymagane. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku podmiot nie będzie zarejestrowany w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych i będzie musiał dokonać pełnej rejestracji zgodnie z nowymi zasadami. Na dokonanie uzupełnienia podmioty te będą miały czas do 30.6.2021 r.