Zgodnie z art. 99 ust. 11c VATU, deklaracje podatkowe VAT składa się zgodnie ze wzorem dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 346 ze zm.), który obejmuje deklarację i ewidencję, o której mowa w art. 109 ust. 3 VATU.

Ważne

Dokument elektroniczny, o którym mowa wyżej, przesyła się w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 193a § 3 OrdPU i zgodnie z wymaganiami określonymi w tych przepisach.

Natomiast zgodnie ze wspomnianym wyżej art. 109 ust. 3 VATU w nowym brzmieniu, podatnicy VAT (z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od VAT na podstawie art. 43 ust. 1 VATU lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 VATU oraz podatników, u których sprzedaż jest podmiotowo zwolniona od VAT na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9 VATU), mają obowiązek prowadzić ewidencję zawierającą dane pozwalające na prawidłowe rozliczenie podatku i sporządzenie informacji podsumowującej, w szczególności dane dotyczące:

  1. rodzaju sprzedaży i podstawy opodatkowania, wysokości kwoty podatku należnego, w tym korekty podatku należnego, z podziałem na stawki podatku;
  2. kwoty podatku naliczonego obniżającego kwotę podatku należnego, w tym korekty podatku naliczonego;
  3. kontrahentów;
  4. dowodów sprzedaży i zakupów.

Istotne znaczenie w tym przypadku ma też rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15.10.2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2019 r. poz. 1588).

Zgodnie z art. 28 pkt 6 ustawy z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1520 ze zm.), przepisy te obowiązują od 1.10.2020 r. Od tego dnia obowiązuje też powyższe rozporządzenie.

Co ważne, pierwsze pliki według nowej struktury, które dotyczą okresu rozliczeniowego – październik 2020 r., podatnicy składają do 25.11.2020 r. Zasadę stosowania nowych przepisów określił fiskus (patrz interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21.11.2019 r., 0114-KDIP1-3.4012.426.2019.1.RMA).

Więcej technicznych informacji na temat JPK_VAT z deklaracją oraz narzędzi udostępniono na stronie:

https://www.podatki.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny/jpk-vat-z-deklaracja/