W Dz.U. z 2022 r. pod poz. 1 opublikowano ustawę z 17.12.2021 r. o dodatku osłonowym (dalej: DodatekOsłonU). Dodatek osłonowy przysługuje: 

  • osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ŚwRodzU nie przekracza kwoty 2100 zł, oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;
  • osobie, o której mowa wyżej, w przypadku gdy wysokość jej przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę przekracza kwotę, o której mowa wyżej, w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód na osobę (w przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego ustalona w ten sposób jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje).

Jeżeli wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy. Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. Poza tym, jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, dodatek osłonowy przysługuje także osobom zagranicznym wymienionym w art. 2 ust. 4 DodatekOsłonU.

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

  • 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
  • 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
  • 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
  • 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Jeżeli głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, dodatek osłonowy wynosi rocznie:

  • 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
  • 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób; 
  • 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób; 
  • 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatek osłonowy przysługuje osobom z gospodarstwa domowego jednoosobowego i gospodarstwa domowego wieloosobowego, za okres od 1.1.2022 r. do 31.12.2022 r. i jest wypłacany w dwóch równych ratach do 31.3.2022 r. oraz do 2.12.2022 r. Jeżeli dana osoba złoży wniosek o wypłatę dodatku osłonowego później niż na 2 miesiące przed upływem tych terminów, dodatek osłonowy jest wypłacany jednorazowo, niezwłocznie po przyznaniu tego dodatku. Przy czym, co istotne, wnioski złożone po 31.10.2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Wniosek składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek. Wniosek składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W razie złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Ważne

Przyznanie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji.

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku osłonowego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, odbierając ten wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu dodatku osłonowego.

Ważne

Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

Wypłata dodatku osłonowego, będącego zadaniem z zakresu administracji rządowej, wypłacają gminy. Wojewodowie przekazują dotacje gminom w granicach kwot określonych na ten cel w budżecie państwa. Gmina składa wojewodzie wniosek o przyznanie dotacji co kwartał, w terminie do 15. dnia miesiąca poprzedzającego dany kwartał, przy czym wniosek o przyznanie dotacji na pierwszy kwartał 2022 r. gmina składa wojewodzie do 15.2.2022 r. 

Dotacje na dany kwartał są przekazywane gminom przez wojewodę, na podstawie wniosku, w miesięcznych ratach. Nadpłata dotacji za kwartał może być zaliczana na poczet dotacji należnej w kwartale następnym, z wyjątkiem nadpłaty za dany rok, która podlega przekazaniu na rachunek właściwego urzędu wojewódzkiego w do 20 stycznia następnego roku. Jeżeli w wyniku połączenia lub podziału gmin nastąpiły zmiany w podstawie obliczania kwoty dotacji, wojewoda uwzględnia te zmiany od pierwszego dnia następnego miesiąca po ich wejściu w życie.

Ważne

Sprzedawca energii elektrycznej lub sprzedawca paliw gazowych ma obowiązek dołączyć do faktury informację o dodatku osłonowym oraz o prawie do złożenia wniosku o jego wypłatę, każdorazowo do 31.10.2022 r. lub oddzielnie, w przypadku gdy ta faktura jest wysyłana później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wejścia w życie DodatekOsłonU. Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, sposób przekazywania oraz wzór takiej informacji kierując się potrzebą zapewnienia przejrzystości i komunikatywności informacji (art. 5 DodatekOsłonU, który wejdzie w życie 4.2.2022 r.).

Trzeba też zwrócić uwagę, że w Dz.U. z 2022 r. pod poz. 2 opublikowano rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 3.1.2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego. Rozporządzenie to obowiązuje od 4.1.2022 r.