Zmiana w art. 90 ust. 1 pkt 1 ZamPublU powoduje konieczność uwzględnienia podczas wyjaśnień związanych z podejrzeniem rażąco niskiej ceny lub kosztu minimalnej stawki godzinowej, analogicznie do sposobu, w jaki uwzględniane jest minimalne wynagrodzenie za pracę.

Wyjaśnienia składane przez wykonawcę, dotyczące wyliczenia ceny lub kosztu, mają dotyczyć w szczególności oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo – na skutek ww. nowelizacji – minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2015 r. poz. 2008 ze zm.).

Z kolei zgodnie z art. 142 ust. 5 ZamPublU umowa zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy ma zawierać postanowienia o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany m.in. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. Podobny mechanizm znajduje zastosowanie (po nowelizacji) w przypadku zmiany wysokości wprowadzanej minimalnej stawki godzinowej.