Do pierwszego usprawnienia funkcjonowania funduszy należy zaliczyć wygaśnięcie mandatów dotychczasowych członków rad nadzorczych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które wygasają z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

Co więcej, zmienia się liczba członków rad nadzorczych wojewódzkich funduszy – zostaje zmniejszona z 7 do 5 członków. Zmienia się również sposób powoływania członków rad nadzorczych. Od momentu wejścia w życie nowelizacji ustawy, członków rad nadzorczych wojewódzkich funduszy będzie powoływał i odwoływał minister właściwy do spraw środowiska, a nie jak do tej pory sejmiki województw.

Wybór osób na stanowisko członka rady nadzorczej będzie dokonywać mniejsza liczba podmiotów. Mniejszy wpływ na wybór członków rad nadzorczych będą miały sejmiki województw (a zatem samorządy), a na wybór 3 spośród 5 członków będzie miał wpływ organ administracji rządowej (minister środowiska oraz wojewoda). Jedynie wiceprzewodniczący rady nadzorczej będzie powoływany przez sejmik województwa oraz 1 członek będzie powoływany przez Zarząd Narodowego Funduszu.

W przypadku jednak niewyznaczenia kandydata na stanowisko członka rady nadzorczej przez wojewodę, Zarząd Narodowego Funduszu lub sejmik województwa, w terminie 30 dni od dnia wygaśnięcia mandatu, minister właściwy do spraw środowiska może powołać na ich miejsce swoich przedstawicieli.

W związku z powyższym widać zwiększenie roli ministra właściwego do spraw środowiska w zakresie doboru członków rad nadzorczych poszczególnych wojewódzkich funduszy.

Zmiana objęła również sposób wynagradzania członków rad. Bowiem od nowelizacji szczegółowe warunki wynagradzania członków rad nadzorczych wojewódzkich funduszy za udział w pracach rady oraz wysokość wynagrodzenia członków rad nadzorczych wojewódzkich funduszy za udział w pracach rady ustalają wojewodowie. Natomiast dotychczas leżało to w kompetencji zarządów województw.

Zmiany dotkną również zarządów wojewódzkich funduszy. Została bowiem zmniejszona liczba członków. Dotychczas zarząd mógł liczyć od 2 do 5 osób, natomiast po nowelizacji liczba członków zarządu została zmniejszona do 1 członka (prezesa zarządu wojewódzkiego funduszu) lub do 2 członków (prezesa i zastępcy prezesa zarządu wojewódzkiego funduszu). Zarządy wojewódzkich funduszy są powoływane i odwoływane przez zarządy województw, na wniosek rad nadzorczych wojewódzkich funduszy. Jednakże, jeśli zarząd województwa w terminie 7 dni od dnia doręczenia wniosku rady nadzorczej nie powoła członków zarządu wojewódzkiego funduszu zgodnie z tym wnioskiem, powołania członków zarządu wojewódzkiego funduszu dokonuje rada nadzorcza wojewódzkiego funduszu. Takie uregulowanie stanowi, iż zarząd województwa jest całkowicie związany treścią wniosku rady nadzorczej i nie ma wpływu na kształt zarządu wojewódzkiego funduszu.

Inną ważną zmianą jest kwestia dostosowania statutów wojewódzkich funduszy do nowych regulacji prawnych. Dotychczasowe statuty zachowują bowiem moc do czasu nadania nowych statutów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, nie dłużej jednak niż przez 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. W kompetencji sejmików województw spoczywa obowiązek uchwalenia nowych statutów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Jeśli jednak sejmiki nie uchwalą statutów w tym terminie, nadadzą je wojewodowie w drodze zarządzenia. Statuty nadane przez wojewodów zachowują ważność do czasu uchwalenia statutów przez sejmiki województw.

Ustawa nowelizująca została opublikowana w Dzienniku Ustaw w dniu 9.5.2017 i weszła w życie 24.5.2017 r.