Nowelizacja zawiera również zmiany innych ustaw dostosowujące ich przepisy do nowych rozwiązań ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej umożliwiające praktyczne wdrożenie tych przepisów (dotyczy to ustawy z 27.8.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm. oraz ustawy z 12.5.2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, Dz.U. Nr 122, poz. 696, ze zm.).

Mimo szerokiego sprzeciwu samorządu zawodowego oraz związków zawodowych Sejm przyjął projektowane zmiany, rozszerzając uprawnienia pielęgniarek i położnych w zakresie kierowania pacjentów na określone badania diagnostyczne o osoby posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa (poprawki na druku sejmowym nr 2588A). Senat zaś nie wniósł do projektu żadnych poprawek, a Prezydent podpisał ustawę 12 sierpnia 2014 r.

Nowelizacja wchodzi w życie 11 września 2014 r. (opublikowano ją 27 sierpnia br. w Dzienniku Ustaw z 2014 r., poz. 1136), natomiast recepty na leki zawierające określone substancje czynne oraz na środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, recepty i zlecenia na określone wyroby medyczne oraz skierowania na określone badania diagnostyczne, o których mowa w ustawie, mogą być wystawiane przez uprawnione pielęgniarki i położne nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2016 r.

Podstawa prawna:

  • ustawa z 22.7.2014 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 1136).

Zobacz więcej:
Zmiany w ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej