Podpisana przez prezydenta ustawa nowelizująca z dnia 26.6.2014 r. dotyczy przesunięcia terminu obowiązkowego prowadzenia dokumentacji medycznej tylko w postaci elektronicznej o 3 kolejne lata, tj. od 1.8.2017 r. bowiem dotychczas obowiązujące zapisy nakładały taki obowiązek wykonania od 1.7.2014 r. Oznacza to tym samym wydłużenie prowadzenia dokumentacji medycznej zarówno w postaci papierowej, jak i elektronicznej.

Co ważne! Należy wskazać wyjątek, gdyż dokumentacja medyczna wytworzona od 1.8.2017 r. zostaje objęta rygorem art.24 ust 1a, który to wejdzie w życie 1.8.2014r. a zatem ma być prowadzona w postaci elektronicznej.

Uzasadnieniem powyższej decyzji o wydłużeniu terminu możliwości prowadzenia dokumentacji w postaci papierowej lub elektronicznej był zróżnicowany stopień zinformatyzowania w podmiotach udzielających świadczeń zdrowotnych, a tym samym chęć umożliwienia wszystkim tym podmiotom na kompleksowe i prawidłowe wdrożenie tego obowiązku.
Prowadzenie dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej jest częścią projektu P1 którego założeniem jest wdrożenie działań mających na celu zinformatyzowanie systemu ochrony zdrowia m.in. ze środków unijnych i krajowych.

Ustawa nowelizująca wejdzie w życie w dniu 31 lipca 2014 r.