Nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji przeniosła prawo powoływania i odwoływania zarządów oraz rad nadzorczych jednostek publicznej radiofonii i telewizji do wyłącznych kompetencji ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa. W wyniku przyjętych zmian zostały uchylone przepisy regulujące postępowania konkursowe. Od stycznia 2016 r. nie obowiązują zatem obligatoryjne procedury postępowań konkursowych, w których – w przypadku członków rad nadzorczych uprawnienia do dokonywania zgłoszeń kandydatów posiadały dotychczas organy kolegialne uczelni akademickich. Ponadto nowelizacja zniosła kadencyjność organów i uchyliła obligatoryjne przesłanki odwołania członków zarządów i rad nadzorczych.

Z dniem wejścia w życie ustawy uległy także skróceniu kadencje oraz wygaszono mandaty dotychczasowych członków zarządów i rad nadzorczych Telewizji Polskiej i Polskiego Radia.

Nowe przepisy weszły w życie następnego dnia po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw (8.1.2016 r.), a utracą swoją moc 30.6.2016 r.