Z art. 64 i 64a ustawy z 12.3.2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1769; dalej: PomSpołU) wynika, że zwolnienie z opłat za pobyt jest możliwe na wniosek zainteresowanego. Tymczasem z nowego art. 64b PomSpołU wynika, że Członków Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej , o których mowa w art. 6² ust. 2 ustawy z 24.1.1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1255 ze zm.), zobowiązanych do wnoszenia opłaty za swój pobyt w DPS można zwolnić, na ich wniosek albo z urzędu, całkowicie albo częściowo z opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej. Przy podejmowaniu decyzji o całkowitym albo częściowym zwolnieniu z takiej opłaty albo o odmowie zwolnienia organ bierze pod uwagę możliwości i sytuację finansową gminy.

Nowelizacja zawiera odpowiednie regulacje dotyczące stosowania zwolnień z odpłatności członków Korpusu w DPS prowadzonych przez podmioty niepubliczne. Określa też katalog dokumentów uprawniających do ubiegania się o zwolnienie z ponoszonych opłat, którymi są: decyzja o przyznaniu uprawnień kombatanckich, zaświadczenie o uprawnieniach kombatanckich lub legitymacja członka Korpusu.

Przewidziano także przepis przejściowy, zgodnie z którym art. 64b PomSpołU będzie miał zastosowanie również do członków Korpusu, którzy złożyli wnioski o zwolnienie na podstawie aktualnie obowiązującego art. 64 PomSpołU, a organ nie wydał jeszcze decyzji.