Trwają prace nad komisyjnym projektem ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy – Prawo budowlane. Projekt zakłada m.in. zmiany w procedurze sporządzania studium zwiększające jawność postępowania i wiedzę społeczności lokalnych o planowanych działaniach oraz ich konsekwencjach, np. obowiązek dołączenia do projektu studium prognozy oddziaływania na środowisko.