Nowelizacja ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości i niektórych innych ustaw ‒ przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

Z dniem 15.8.2019 r. z mocą od 1.1.2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 916), w związku z uchwaleniem i opublikowaniem ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw.


W wyniku nowelizacji dokonano rozszerzenia przedmiotu objętego przedmiotem przekształcenia. Oprócz gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, przekształceniu podlegają także grunty zabudowane budynkami przeznaczonymi na cele mieszkaniowe, na których położone są także inne budynki, obiekty budowlane lub urządzenia budowlane, o ile łączna powierzchnia użytkowa budynków innych niż budynki mieszkaniowe nie przekracza 30% powierzchni użytkowej wszystkich budynków położonych na tym gruncie.

Ponadto ustawodawca uściślił, że przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego nieruchomość wspólną w rozumieniu ustawy z 24.6.1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 737 ze zm.) w prawo własności tego gruntu nie stanowi nabycia nieruchomości w rozumieniu o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. W konsekwencji w tym wypadku cudzoziemiec nie musi uzyskiwać pozwolenia na nabycie nieruchomości.

W wyniku nowelizacji ujednolicono zagadnienie obrotu nieruchomościami w przypadku gdy nie wydane zostało zaświadczenie o przekształceniu.

Zgodnie z nowym przepisem w przypadku dokonania czynności prawnej mającej za przedmiot lokal stanowiący odrębną nie-ruchomość przed wydaniem zaświadczenia, notariusz przesyła wypis aktu notarialnego właściwemu organowi. W tym wypadku właściwy organ doręcza zaświadczenie na adres nabywcy lokalu wskazany w akcie notarialnym

Ustawodawca wprowadził nowy typ bonifikaty. Ma ona z mocy ustawy zastosowanie do nieruchomości stanowiących do dnia 31.12.2018 r. własność zarówno Skarbu Państwa jak i własność jednostek samorządu terytorialnego. Bonifikata ma być przyznawana na wniosek, także w przypadkach, gdy już w zostały wydane zaświadczenia na mocy aktualnie obowiązujących przepisów, na wniosek byłych użytkowników wieczystych w stosunku, do których min. orzeczono niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym lub znacznym, są członkami rodzin wielodzietnych, są inwalidami wojennym i wojskowym.

Subiektywnym okiem praktyka: praktyka, w której ustawa uchwalona w czerwcu 2019 r., ogłoszona w lipcu 2019 r., wchodzi w życie z mocą od stycznia 2019 r. z punktu widzenia zasady niedziałania prawa wstecz rodzi poważne wątpliwości natury konstytucyjnej naruszenia konstytucyjnej normy państwa prawa. Ponadto, narzucenie jednostkom samorządu terytorialnego obowiązku udzielania bonifikat narusza samodzielność tych jednostek.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności