Nowelizacja ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości i niektórych innych ustaw ‒ gospodarka nieruchomościami

W wyniku nowelizacji dokonano m.in. zmiany brzmienia przepisu GospNierU dotyczącego odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności mających charakter cywilnoprawny z tytułu gospodarowania nieruchomościami.


Zgodnie z nowym brzmieniem przepisu odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności oraz umarzania należności mających charakter cywilnoprawny z tytułu gospodarowania nieruchomościami, przypadającymi Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez starostę wykonującemu zadania z zakresu administracji rządowej dokonuje starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, za zgodą wojewody.

Ponadto wprowadzono przepis, na podstawie którego możliwe będzie pobieranie opłaty za zmianę celu użytkowania wieczystego. Jeżeli po oddaniu nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste nastąpi trwała zmiana sposobu korzystania z nieruchomości, powodująca zmianę celu, na jaki nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste, z wnioskiem o zmianę celu użytkowania wieczystego występuje właściwy organ albo użytkownik wieczysty.

Za zmianę celu użytkowania wieczystego strony mogą ustalić jednorazową opłatę na rzecz właściciela nieruchomości, nie wyższą niż dwukrotność dotychczasowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. Opłata będzie miała charakter jednorazowy i będzie płatna na rzecz właściciela nieruchomości w wysokości nie wyższej niż dwukrotność dotychczasowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.

Wprowadzono także modyfikację przepisów dotyczących podziału nieruchomości. W myśl nowelizacji niezależnie od ustaleń planu miejscowego, a w przypadku braku planu ‒ niezależnie od decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, podział nieruchomości będzie także możliwy dla realizacji przepisów dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności