W kontekście podanej problematyki na uwagę zasługują zapisy zawarte w projekcie ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz niektórych innych ustaw (bez numeru druku).

Wskazany projekt przewiduje istotne zmiany w FinZadOśwU. Wśród zmian na szczególną uwagę zasługują te ukierunkowane na nowe możliwości wspierania przez jednostki samorządu terytorialnego placówek oświatowych różnego szczebla, w tym niepublicznych przedszkoli, czy szkół.

Projektodawca zawarł nowe regulacje w ramach nowej jednostki redakcyjnej, tj. art. 4a ww. ustawy, gdzie m.in. postanowiono:

1. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, może wyrazić zgodę na udzielenie pomocy finansowej lub rzeczowej przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, lub placówce, prowadzonym przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, dla których jednostka ta jest organem rejestrującym, jeżeli udzielenie tej pomocy będzie sprzyjać poprawie warunków nauki, wychowania i opieki.
2. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, jest przekazywana w formie dotacji
celowej. Wysokość dotacji, jej cel oraz projekt umowy, o której mowa w ust. 3, określa
uchwała, o której mowa w ust. 1.

Nadto, w kolejnych jednostkach redakcyjnych ww. art. 4a przewidziano, że:

3. Dotacja celowa, o której mowa w ust. 2, jest przekazywana na podstawie umowy,
która określa w szczególności:

1) cel, na jaki dotacja została przyznana;

2) wysokość udzielonej dotacji;

3) termin wykorzystania dotacji;

4) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji;

5) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji;

6) tryb kontroli wykorzystania dotacji.

4. Pomoc rzeczowa, o której mowa w ust. 1, jest przekazywana w formie darowizny lub użyczenia obejmującego w szczególności:

1) książki i inne zbiory biblioteczne;

2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu;

3) sprzęt rekreacyjny i sportowy dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem
rozwoju, uczniów, wychowanków i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;

4) meble i inne wyposażenie;

5) inne przedmioty nietrwałe i środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości określonej w art. 16f ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości, w momencie oddania do używania, o ile będą one służyć realizacji zadań przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub placówki lub zadań organu prowadzącego, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe.

Podsumowując, wejście w życie przytoczonych wyżej regulacji prawnych da samorządom legalne możliwości dodatkowego wspierania placówek oświatowych, co może mieć bardzo istotne znaczenie, w kontekście zwiększenia ilości dzieci objętych opieką, w tym dzieci narodowości ukraińskiej. Warto zauważyć, że projektodawca przewiduje udzielania dotacji celowej na zasadzie fakultatywności, bowiem jedynie stwarza prawną możliwość udzielenia dotacji, a nie obliguje samorządu w tym zakresie przedmiotowym.

Źródło: https://www.sejm.gov.pl/Sejm