Na stronie Sejmu ukazał się rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2542).

Wskazany projekt dotyczy różnych aktów prawnych, w tym DochSamTerytU, czy FinPubU.

Jeśli chodzi o zmianę pierwszej z ww. ustaw, na uwagę szczególną zasługuje wstępnie art. 28a ust. 5, gdzie postanowiono, że z kwoty części rozwojowej subwencji ogólnej dla gmin wydziela się, stanowiącą 60%, kwotę podstawową oraz, stanowiące po 20%, premie aktywizującą oraz inwestycyjną.

Na kanwie ww. przepisu zmianie mają ulec zmianie następujące zapisy. Według postanowień projektu nowe brzmienie art. 28a ust. 7-10 ma być następujące:

7. Premia aktywizująca przysługuje gminie, w której dynamika wydatków majątkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, przekracza dynamikę wydatków majątkowych wszystkich gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju.

7a. Dynamikę, o której mowa w ust. 7, ustala się jako średnią arytmetyczną z 3 lat obejmujących: rok poprzedzający rok bazowy, rok poprzedzający o 2 lata rok bazowy i rok poprzedzający o 3 lata rok bazowy. Dynamikę ustala się na podstawie wydatków majątkowych pomniejszonych o równowartość wykonanych dochodów otrzymanych z budżetu innej jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na wydatki majątkowe.”,

8. Podział premii aktywizującej między uprawnione gminy następuje proporcjonalnie do udziału średnich wydatków majątkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, w sumie średnich wydatków majątkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca wszystkich uprawnionych gmin.

9. Premia inwestycyjna przysługuje gminie, w której średnie wydatki majątkowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy są wyższe od średnich wydatków majątkowych wszystkich gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju.

10. Podział premii inwestycyjnej między uprawnione gminy następuje proporcjonalnie do udziału średnich wydatków majątkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, w sumie średnich wydatków majątkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca wszystkich uprawnionych gmin.

Natomiast średnie wydatki majątkowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca, o których mowa w ust. 8–10, ustala się jako średnią arytmetyczną z 3 lat obejmujących: rok poprzedzający rok bazowy, rok poprzedzający o 2 lata rok bazowy i rok poprzedzający o 3 lata rok bazowy, na podstawie wydatków, o których mowa w ust. 7a zdanie drugie.

W uzasadnieniu projektu ustawy autorzy wskazali, że zmiany zawarte w art. 1 pkt 2 projektu ustawy dotyczą art. 28a ust. 7-10 DochSamTerytU, czyli rozwiązań w zakresie wyliczeń podziału premii aktywizującej i inwestycyjnej, stanowiących element części rozwojowej subwencji ogólnej. Zaproponowana zmiana ma na celu zwiększenie motywacji JST do utrzymywania wydatków majątkowych na stabilnym wysokim poziomie oraz uniknięcie wpływu jednorazowego skokowego wzrostu wydatków na poziom subwencji rozwojowej. Podsumowując, zmiany w podanym zakresie mają na celu uszczelnienie systemu przyznawania składników części rozwojowej subwencji ogólnej. Autorzy projektu zaostrzają wymogi formalne do uzyskania ww. składowych subwencji, co w założeniu ma przyczynić się do długofalowych działań inwestycyjnych JST, a nie tylko w perspektywie krótkoterminowej. W każdym razie, zmiana ukierunkowana jest na działania proinwestycyjne samorządów.

Źródło: Sejm