Nowelizacja ustawy o dochodach JST – zmiana wyliczeń podziału premii aktywizującej i inwestycyjnej stanowiących część rozwojowej subwencji ogólnej

Na stronie Sejmu ukazał się rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2542).

Wskazany projekt dotyczy różnych aktów prawnych, w tym DochSamTerytU, czy FinPubU.

Jeśli chodzi o zmianę pierwszej z ww. ustaw, na uwagę szczególną zasługuje wstępnie art. 28a ust. 5, gdzie postanowiono, że z kwoty części rozwojowej subwencji ogólnej dla gmin wydziela się, stanowiącą 60%, kwotę podstawową oraz, stanowiące po 20%, premie aktywizującą oraz inwestycyjną.

Na kanwie ww. przepisu zmianie mają ulec zmianie następujące zapisy. Według postanowień projektu nowe brzmienie art. 28a ust. 7-10 ma być następujące:

7. Premia aktywizująca przysługuje gminie, w której dynamika wydatków majątkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, przekracza dynamikę wydatków majątkowych wszystkich gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju.

7a. Dynamikę, o której mowa w ust. 7, ustala się jako średnią arytmetyczną z 3 lat obejmujących: rok poprzedzający rok bazowy, rok poprzedzający o 2 lata rok bazowy i rok poprzedzający o 3 lata rok bazowy. Dynamikę ustala się na podstawie wydatków majątkowych pomniejszonych o równowartość wykonanych dochodów otrzymanych z budżetu innej jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na wydatki majątkowe.”,

8. Podział premii aktywizującej między uprawnione gminy następuje proporcjonalnie do udziału średnich wydatków majątkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, w sumie średnich wydatków majątkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca wszystkich uprawnionych gmin.

9. Premia inwestycyjna przysługuje gminie, w której średnie wydatki majątkowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy są wyższe od średnich wydatków majątkowych wszystkich gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju.

10. Podział premii inwestycyjnej między uprawnione gminy następuje proporcjonalnie do udziału średnich wydatków majątkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, w sumie średnich wydatków majątkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca wszystkich uprawnionych gmin.

Natomiast średnie wydatki majątkowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca, o których mowa w ust. 8–10, ustala się jako średnią arytmetyczną z 3 lat obejmujących: rok poprzedzający rok bazowy, rok poprzedzający o 2 lata rok bazowy i rok poprzedzający o 3 lata rok bazowy, na podstawie wydatków, o których mowa w ust. 7a zdanie drugie.

W uzasadnieniu projektu ustawy autorzy wskazali, że zmiany zawarte w art. 1 pkt 2 projektu ustawy dotyczą art. 28a ust. 7-10 DochSamTerytU, czyli rozwiązań w zakresie wyliczeń podziału premii aktywizującej i inwestycyjnej, stanowiących element części rozwojowej subwencji ogólnej. Zaproponowana zmiana ma na celu zwiększenie motywacji JST do utrzymywania wydatków majątkowych na stabilnym wysokim poziomie oraz uniknięcie wpływu jednorazowego skokowego wzrostu wydatków na poziom subwencji rozwojowej. Podsumowując, zmiany w podanym zakresie mają na celu uszczelnienie systemu przyznawania składników części rozwojowej subwencji ogólnej. Autorzy projektu zaostrzają wymogi formalne do uzyskania ww. składowych subwencji, co w założeniu ma przyczynić się do długofalowych działań inwestycyjnych JST, a nie tylko w perspektywie krótkoterminowej. W każdym razie, zmiana ukierunkowana jest na działania proinwestycyjne samorządów.

Źródło: Sejm
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności