Na stronie Sejmu ukazał się rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2542). Wskazany projekt przewiduje m.in. wprowadzenie zmian polegających na dodaniu w DochSamTerytU nowych jednostek redakcyjnych dotyczących finansowania zadań, w tym z zakresu poprawy efektywności energetycznej oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła ponoszonych przez odbiorców.

Wg postanowień projektu zakłada się wprowadzenie przepisów o treści:

Art. 70j. Jednostki samorządu terytorialnego w celu wsparcia realizacji zadań, w tym z zakresu poprawy efektywności energetycznej oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła ponoszonych przez odbiorców, otrzymują w roku 2022 dodatkowe dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w łącznej wysokości 13 673 000 000 zł.

2. Kwotę dodatkowych

dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 7 793 172 696 zł, rozdziela się między:

1) gminy – w wysokości 5 717 802 281 zł;

2) powiaty – w wysokości 1 640 753 500 zł;

3) województwa – w wysokości 434 616 915 zł.

3. Kwota, o której mowa w ust. 2 pkt 1, podlega podziałowi między poszczególne gminy proporcjonalnie do wysokości planowanych na rok 2023 dochodów gmin z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Przepis stosuje się odpowiednio do podziału kwot, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3.

4. Kwota dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 5 879 827 304 zł, podlega podziałowi na część przysługującą:

1) gminom,

2) powiatom,

3) województwom

– proporcjonalnie do wysokości udziału dochodów planowanych na rok 2023 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych gmin, powiatów i województw w łącznej kwocie dochodów wszystkich jednostek samorządu terytorialnego z tego tytułu.

Z innych przepisów wynika także, że dochody, o których mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw finansów publicznych przekaże jednostkom samorządu terytorialnego do dnia 31.12.2022 r., przy czym dochody te mogą być przekazane w ratach.

Jednocześnie na uwagę zasługuje nowo projektowany art. 70k ww. ustawy w którym projektodawca ustanawia warunki wykorzystania ww. środków, a z którego m.in. wynika:

1. W latach 2022–2025 jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana do przeznaczenia na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła ponoszonych przez odbiorców, wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość 15% kwot otrzymanych w roku 2022 dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, o których mowa w art. 70j.

2. Jeżeli jednostka samorządu terytorialnego przeznaczyła na finansowanie zadań, o których mowa w ust. 1, wydatki mniejsze niż równowartość 15% kwoty dodatkowych dochodów, o których mowa w art. 70j, to w roku 2027 nie otrzymuje środków z rezerw subwencji ogólnej.

3. Jednostki samorządu terytorialnego składają do właściwego wojewody, w terminie do dnia 31 marca 2026 r., informację o wysokości wydatków przeznaczanych na zadania, o których mowa w ust. 1. W przypadku niezłożenia informacji w terminie przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Podsumowując, projekt przewiduje nowe źródła finansowania JST, ukierunkowane na wsparcie zadań związanych z poprawą efektywności energetycznej oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła ponoszonych przez odbiorców. Skorzystanie z tych środków uwarunkowane jest jednak spełnieniem przez JST kilku warunków.

Źródło: Sejm