Celem nowelizacji ustawy z 10.5.1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 32, poz. 191 ze zm.; dalej: PWSamTerU) jest dostosowanie jej do wymogów konstytucyjnych oraz uproszczenie procedury powoływania członków Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej. Krajowa Komisja Uwłaszczeniowa to organ odwoławczy od decyzji wojewodów dotyczących komunalizacji mienia.

Prezes Rady Ministrów w rozporządzeniu z 7.5.1997 r. powołał członków Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej (imiennie) oraz określił tryb jej działania. Ustawa PWSamTerU, jak również rozporządzenie dotyczące Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej weszły w życie przed dniem wejścia w życie ustawy z 2.4.1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.; dalej: Konst) i nie spełniają obecnych konstytucyjnych standardów w zakresie upoważnienia ustawowego do wydania aktu wykonawczego, jak również prawidłowości rozporządzenia wydanego na podstawie ustawy.

Ważne
Ustawa z 10.2.2017 r. nowelizująca PWSamTerU dostosowuje dotychczasową regulację do przepisów Konst przez przeniesienie kwestii związanych z trybem działania Komisji i powoływania jej członków na poziom ustawy, przy jednoczesnej rezygnacji z wydania rozporządzenia przez Prezesa Rady Ministrów.

Obecnie przewodniczący i członkowie komisji są powoływani przez premiera, co powoduje konieczność nowelizacji rozporządzenia w przypadku każdej zmiany w składzie komisji. W noweli zapisano, że skład komisji będzie powoływał i odwoływał minister właściwy ds. administracji publicznej. Według noweli, skład komisji będzie powiększony z pięciu do sześciu członków, co jest niezbędne do utworzenia dwóch lub więcej trzyosobowych składów orzekających . W skład Komisji może zostać powołana osoba, która:

1) ukończyła wyższe studia prawnicze,

2) posiada wiedzę w zakresie administracji

3) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia w jednostkach sektora finansów publicznych, a także

4) daje rękojmię prawidłowej realizacji zadań Komisji.

Ważne
Przepis przejściowy przewiduje, że dotychczasowi członkowie komisji oraz przewodniczący będą wykonywać swoje zadania do czasu powołania przewodniczącego i członków na podstawie nowych przepisów.