Rezygnacja ze sprawdzianu kończącego naukę w szkole podstawowej

Jeżeli projekt wejdzie w życie w zakładanym przez projektodawcę terminie – 1.9.2016 r. to od roku szkolnego 2016/2017 nie będzie przeprowadzony w klasie VI szkoły podstawowej sprawdzian jako obowiązkowy egzamin zewnętrzny organizowany prze CKE. W zamian planuje się wprowadzić od roku szkolnego 2017/2018 testy diagnostyczne. Testy będą przygotowane przez CKE i szkoły będą mogły z nich korzystać na zasadzie dobrowolności, z tą różnicą, że testy będą przeprowadzone w celu wstępnej oceny poziomu wiadomości i umiejętności uczniów rozpoczynających gimnazjum. CKE będzie udostępniała testy na początku roku szkolnego – we wrześniu. Testy będą sprawdzane przez same szkoły.

Odwołanie od weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu maturalnego i części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

W obecnym stanie prawnym absolwent, który przystąpił do egzaminu maturalnego, ma prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej w terminie 6 miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną świadectwa dojrzałości, aneksu do świadectwa dojrzałości albo informacji o wynikach egzaminu maturalnego. Po dokonaniu wglądu absolwent może złożyć wniosek o weryfikację sumy punktów przyznanych przez egzaminatora sprawdzającego pracę egzaminacyjną oraz uzyskanych z elektronicznego odczytu karty odpowiedzi. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej informuje na piśmie absolwenta o wyniku przeprowadzonej weryfikacji sumy punktów. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej weryfikacji suma punktów została podwyższona, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala nowe wyniki egzaminu maturalnego.

Po wejściu w życie ustawy nowelizującej absolwent będzie miał możliwość złożenia odwołania od weryfikacji ustalonej przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, tym samym zostanie wprowadzona dwustopniowa procedura weryfikacyjna. W tym celu zostanie powołane Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego. Listę arbitrów, którzy będą rozpatrywać odwołania, będzie prowadził minister właściwy do spraw oświaty i wychowania

Absolwent, który dostanie od dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej pisemną informację o wynikach weryfikacji, będzie mógł, w terminie 7 dni złożyć odwołanie. W odwołaniu absolwent będzie musiał:

1) wskazać zadania lub zadań, w przypadku których zdający nie zgadza się z przyznaną za rozwiązanie tego zadania lub zadań liczbą punktów,

2) przedstawić w uzasadnieniu szczegółową argumentację, w której zdający wykaże, że rozwiązał dane zadanie lub zadania poprawnie i zgodnie z poleceniem do danego zadania egzaminacyjnego oraz instrukcją dla zdającego zamieszczoną w arkuszu egzaminacyjnym.

Po wpłynięciu odwołania będą możliwe trzy scenariusze zdarzeń:

1) dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej w wyniku dokonania ponownej weryfikacji sumy punktów uznaje zasadność odwołania w całości – w tym przypadku dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala nowy wynik egzaminu i nie przekazuje odwołania do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego;

2) dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej w wyniku dokonania ponownej weryfikacji sumy punktów uznaje zasadność odwołania w części – w tym przypadku dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej przekazuje odwołanie do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wraz z informacją, w jakim zakresie odwołanie zostało uwzględnione, a Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego rozpatruje odwołanie w zakresie nieuwzględnionym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej;

3) dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej przekazuje odwołanie do dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w celu rozpatrzenia go przez Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, z tym zastrzeżeniem że:

a) do rozpatrzenia odwołania dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej będzie wyznaczał z listy arbitrów dwuosobowy skład Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego (egzaminatora i pracownika naukowego – w przypadku egzaminu maturalnego, egzaminatora i pracownika naukowego lub specjalistę z zakresu danego zawodu – w przypadku egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie),

b) rozstrzygnięcie Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego wraz z uzasadnieniem dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej będzie niezwłocznie przekazywał dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej oraz osobie, która złożyła odwołanie,

c) rozstrzygnięcie Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego będzie ostateczne i nie będzie służyła na nie skarga do sądu administracyjnego.

Warto zwrócić uwagę na zmianę proponowaną w art. 44zzz ust. 4 ustawy z 7.9.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm., dalej: OświatU) – przy dokonywaniu weryfikacji pracy egzaminacyjnej dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej będzie zobowiązany wyznaczyć innego egzaminatora wpisanego do ewidencji egzaminatorów, do przeprowadzenia weryfikacji sumy punktów, niż ten, który sprawdzał i oceniał tę pracę. Tożsamą zmianę wprowadzono art. 44zzzt ust. 4 OświatU dotyczącym egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.