Projekt ustawy przewiduje w szczególności 11 najważniejszych zmian, w tym związanych z zatrudnieniem:

 1. usankcjonowanie na poziomie ustawowym charakteru dokumentu elektronicznego, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 tej ustawy (dostępny w ramach publicznej aplikacji mobilnej diia.pl) jako dokumentu pobytowego, objętego zakresem definicji wynikającej z art. 2 pkt 16 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen);
 2. wprowadzenie ułatwień dla obywateli Ukrainy, którzy z różnych względów utracili możliwość dostępu do profilu zaufanego;
 3. likwidację instytucji zezwolenia na pobyt czasowy wydawanego obywatelom Ukrainy w trybie uproszczonym;
 4. nałożenie na obywateli Ukrainy obowiązku uzyskania numeru PESEL;
 5. wprowadzenie fotografii jako obowiązkowego elementu rejestru obywateli Ukrainy.
 6. wprowadzenie podstawy prawnej do uzyskiwania z rejestru Straży Granicznej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw rodziny, przez organy właściwe i wojewodów realizujących świadczenia rodzinne, także daty/historii przekraczania granicy przez obywatela Ukrainy, tj. zarówno daty każdorazowego wjazdu, jak i wyjazdu z Polski w celu eliminacji przypadków nieuprawnionego pobierania świadczeń;
 7. wprowadzenie rozwiązania zabezpieczającego obywateli Ukrainy przed odmową udzielenia im zezwolenia na pobyt czasowy w sytuacji, gdy nie spełniają wymogów udzielenia im konkretnego rodzaju zezwolenia lub gdy okoliczności, które są podstawą ubiegania się o udzielenie tego zezwolenia, nie uzasadniają pobytu przez okres dłuższy niż 3 miesiące, lub gdy zachodzą podstawy odmowy udzielenia zezwolenia inne niż obowiązywanie wpisu danych cudzoziemca do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany, figurowanie danych obywatela Ukrainy w Systemie Informacyjnym Schengen w celu odmowy wjazdu, względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub zobowiązania wynikające z postanowień ratyfikowanych umów międzynarodowych obowiązujących Rzeczpospolitą Polską, lub zawarcie związku małżeńskiego w celu obejścia przepisów;
 8. rozszerzenie zakresu prac, które będą mogły być wykonywane w gospodarstwie przez obywatela Ukrainy legalnie przebywającego na terytorium RP;
 9. umożliwienie organom Straży Granicznej i Szefowi UdSC niewszczynania postępowania w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu wobec obywatela Ukrainy w okresie do dnia 24.8.2023 r., albo umorzenia takiego postępowania;
 10. zmianę w ustawie z 13.6.2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej doprecyzowującą, że zaświadczenie o korzystaniu przez cudzoziemca z ochrony czasowej uprawnia jego posiadacza, wraz z dokumentem podróży, do wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczności uzyskania wizy i wprowadzającą podstawę prawną do wydania takiego zaświadczenia dla dziecka cudzoziemca urodzonego na terytorium RP w okresie obowiązywania ochrony czasowej;
 11. zmianę w ustawie z 27.1.2022 r. o dokumentach paszportowych mającą na celu nadanie ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych uprawnienia do wydawania paszportu tymczasowego w szczególnie uzasadnionych przypadkach, innych niż wymienione art. 48 ust. 1 tej ustawy.