Nowelizacja rozporządzenia w sprawie wynagradzania egzaminatorów

W związku z rezygnacją z przeprowadzania od roku szkolnego 2016/2017 sprawdzaniu w klasie VI szkoły podstawowej konieczna stała się zmiana rozporządzania MEN z 22.3.2012 r. w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1281). Projekt rozporządzenia zmieniającego, przygotowany w resorcie edukacji, został wysłany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych. Planowana data wejścia w życie nowelizacji to 1.9.2016 r., chociaż prace nad projektem już teraz przedłużyły się poza ten termin.

Po pierwsze projekt przewiduje zmianę samego tytułu rozporządzenia; po zmianie rozporządzenie będzie nosiło tytuł: rozporządzanie MEN z 22.3.2012 r. w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego . Po drugie, co ważniejsze, w rozporządzeniu przewiduje się uchylenie w § 1 w ust. 1 pkt 1, informujący o tym, że przedmiotowe rozporządzenie określa warunki wynagradzania egzaminatorów biorących udział w przeprowadzaniu sprawdzianu w klasie VI szkoły podstawowej, w klasie VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia i w klasie III ogólnokształcącej szkoły baletowej. Za tą zmianą podążają zmiany w § 3 i § 4: nadaje się nowe brzmienie załącznikowi nr 1 do rozporządzenia, w którym w stosunku do obecnie obowiązującego skreślono: w tytule załącznika wyraz „sprawdzianu”; w wierszu tytułowym tabeli wyraz „sprawdzian/” oraz wiersz 1 i 2 tabeli.

E-ocenianie egzaminu gimnazjalnego z matematyki

Wraz z nowelizacją rozporządzenia wprowadza się możliwość e-oceniania egzaminu gimnazjalnego z matematyki dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. E-ocenianie wiąże się z koniecznością skanowania rozwiązań poszczególnych zadań, z których każde jest następnie oceniane przez innego egzaminatora, w ramach przyjętej zasady specjalizacji egzaminatorów w zakresie oceniania konkretnego zadania w danej sesji egzaminacyjnej.

Jednocześnie resort edukacji zmienia, niestety na niekorzyść, stawki wynagrodzenia przysługujące egzaminatorowi, który przenosi na kartę odpowiedzi zaznaczone odpowiedzi na zestawie zadań przez ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz ucznia niepełnosprawnego. W aktualnej wersji przepisu § 3 ust. 2 za pomoc w przenoszeniu odpowiedzi w trakcie egzaminu gimnazjalnego:

1) z części pierwszej - humanistycznej z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie,

2) z części drugiej - matematyczno-przyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych,

3) z części trzeciej z zakresu języka obcego nowożytnego - poziom podstawowy

przysługuje wynagrodzenie w wysokości 0,067% stawki za każdą pracę ucznia.

Jeżeli zmiana rozporządzenia wejdzie w życie, to za egzamin gimnazjalny w roku szkolnym 2016/2017 egzaminatorowi biorącemu udział w przeprowadzaniu egzaminu, który zaznaczone na zestawie zadań przez ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz ucznia niepełnosprawnego odpowiedzi będzie przenosił na kartę odpowiedzi w przypadku zadań z:

1) części pierwszej - humanistycznej egzaminu gimnazjalnego z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie,

2) części drugiej - matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego, w przypadku sprawdzania zadań z zakresu matematyki przy wykorzystaniu narzędzi elektronicznych, o którym mowa w § 3a,

3) części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z zakresu języka obcego nowożytnego - poziom podstawowy

będzie przysługiwało wynagrodzenie w wysokości 0,05% stawki za każdą pracę ucznia.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności