Nowelizacja rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych

Przepisy ustawy z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1947 ze zm.; dalej: KASU) przewidują zmianę dotychczasowej struktury organizacyjnej administracji celnej i podatkowej poprzez połączenie dotychczasowych struktur Służby Celnej, administracji podatkowej i kontroli skarbowej w strukturę jednolitej Krajowej Administracji Skarbowej. Jedną ze zmian jest połączenie izb administracji skarbowej z izbami celnymi i urzędami kontroli skarbowej oraz wstąpienie izb administracji skarbowej we wszelkie prawa i obowiązki znoszonych urzędów celnych. W związku z tym konieczne stało się wprowadzenie zmian w rozporządzeniu Ministra Finansów z 3.10.2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych (Dz.U. z 2010 r. Nr 166 poz. 1123).

Zmiany zawarte w rozporządzeniu zmieniającym są zmianami dostosowawczymi. Polegają one na zastąpieniu pojęcia „izba skarbowa” pojęciem „izba administracji skarbowej” (w § 3 w ust. 1, w § 4, w § 5 w ust. 4, w § 6 w ust. 1 i 2 oraz w § 13 w ust. 1 rozporządzenia). Zmieniona została także definicja izby skarbowej, którą zastąpiono definicją izby administracji skarbowej. Zgodnie z nowymi przepisami, na potrzeby przedmiotowego rozporządzenia, przez izbę administracji skarbowej rozumie się izbę administracji skarbowej, którą kieruje odpowiednio właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę przedsiębiorcy dyrektor izby administracji skarbowej. Dla przedsiębiorcy mającego miejsce zamieszkania albo siedzibę w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym właściwy jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności