Przepisy ustawy z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1947 ze zm.; dalej: KASU) przewidują zmianę dotychczasowej struktury organizacyjnej administracji celnej i podatkowej poprzez połączenie dotychczasowych struktur Służby Celnej, administracji podatkowej i kontroli skarbowej w strukturę jednolitej Krajowej Administracji Skarbowej. Jedną ze zmian jest połączenie izb administracji skarbowej z izbami celnymi i urzędami kontroli skarbowej oraz wstąpienie izb administracji skarbowej we wszelkie prawa i obowiązki znoszonych urzędów celnych. W związku z tym konieczne stało się wprowadzenie zmian w rozporządzeniu Ministra Finansów z 3.10.2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych (Dz.U. z 2010 r. Nr 166 poz. 1123).

Zmiany zawarte w rozporządzeniu zmieniającym są zmianami dostosowawczymi. Polegają one na zastąpieniu pojęcia „izba skarbowa” pojęciem „izba administracji skarbowej” (w § 3 w ust. 1, w § 4, w § 5 w ust. 4, w § 6 w ust. 1 i 2 oraz w § 13 w ust. 1 rozporządzenia). Zmieniona została także definicja izby skarbowej, którą zastąpiono definicją izby administracji skarbowej. Zgodnie z nowymi przepisami, na potrzeby przedmiotowego rozporządzenia, przez izbę administracji skarbowej rozumie się izbę administracji skarbowej, którą kieruje odpowiednio właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę przedsiębiorcy dyrektor izby administracji skarbowej. Dla przedsiębiorcy mającego miejsce zamieszkania albo siedzibę w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym właściwy jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.