W Dzienniku Urzędowy RP ukazało się rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 18.8.2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji remontów i inwestycji (Dz.U. z 2022 r. poz. 1739).

Warto przypomnieć, że rozporządzenie zmieniane określa:

  1. szczegółowe kryteria i tryb przyznawania oraz rozliczania, a także tryb przekazywania dotacji celowej, o której mowa w art. 75a FinZadOśwU,
  2. zakres informacji zawartych we wniosku o przyznanie dotacji celowej, o której mowa w art. 75a FinZadOśwU, oraz w sprawozdaniu z wykonania zadania;
  3. sposób rozliczenia udzielonej dotacji celowej, o której mowa w art. 75a FinZadOśwU.

Na mocy wskazanego rozporządzenia zmieniającego wprowadzono nowy przepis oznaczony jako § 19 ust. 1a o treści:

W 2022 r. do wniosku o przyznanie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanej z dostosowaniem obiektu lub remontu zamiast dokumentu, o którym mowa odpowiednio w § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a i ust. 2 pkt 1, może zostać dołączony dokument poświadczający posiadanie przez wnioskodawcę prawa do użytkowania nieruchomości budowlanej obowiązującego w dniu złożenia wniosku i przez okres nie krótszy niż 5 lat od dnia planowanego zakończenia inwestycji lub remontu w przypadku gdy wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości, której dotyczy wniosek o przyznanie dotacji celowej na realizację inwestycji lub remontu. Przepis § 6 stosuje się odpowiednio.

Wprowadzenie ww. przepisu było pokłosiem sygnałów od placówek oświatowych. Należy bowiem dodać, że przed nowelizacją rozporządzenia przepisy obligowały placówki do dołączenia dokumentu poświadczającego posiadanie przez wnioskodawcę prawa własności do obiektu, który ma zostać dostosowany lub wyremontowany, oraz prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości gruntowej, na której położony jest obiekt.

Zatem, nowe rozwiązanie legislacyjne ma na celu objęcie możliwością ubiegania się o dotację celową także tych podmiotów, które nie są właścicielami nieruchomości, której ma dotyczyć wniosek o przyznanie dotacji celowej.

Warto także dodać, że ww. nowa jednostka redakcyjna nawiązuje do § 6 rozporządzenia, z którego z kolei wynika, że dokumenty, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a, c i d, pkt 2 lit. a i c-f, pkt 3 lit. a i c-f, pkt 6 lit. b-e oraz ust. 2 pkt 1, 3 i 4, są składane w notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu zgodnie z art. 76a § 1 KPA.

Podsumowując, nowelizacja rozporządzenia jest niewątpliwie korzystna dla podmiotów prowadzących niepubliczne placówki oświatowe. Wyłączono bowiem powinność przedkładania dokumentów własnościowych w odniesieniu do nieruchomości, w której jest prowadzona placówka oświatowa.