Nowelizacja rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych

Projektowane zmiany rozporządzenia nie wprowadzają merytorycznych zmian, ale mają charakter wyłącznie dostosowujący i polegają na zastąpieniu w przepisach rozporządzenia „zasadniczej szkoły zawodowej” - „branżową szkołą I stopnia” (w § 5, § 10 ust. 1 pkt 1 oraz w § 11 ust. 2 i § 12) oraz zastąpieniu „gimnazjum” - „ośmioletnią szkołą podstawową” (w § 15 ust. 2). Zmienione przepisy rozporządzenia mają wejść w życie 1.9.2017 r.

Zasadnicza szkoła zawodowa staje się branżową szkołą I stopnia

Potrzeba dokonania zmian w przepisach przedmiotowego rozporządzenia jest związana z wejściem w życie - czyli z dniem 1.9.2017 r. - nowej struktury szkolnictwa w Polsce. Z tym dniem, zgodnie z przepisami ustawy z 14.12.2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe, dotychczasowa zasadnicza szkoła zawodowa stanie się branżową szkołą I stopnia. Na rok szkolny 2017/2018 nie przeprowadzono już postępowania rekrutacyjnego do I klasy dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej. W latach szkolnych 2017/2018 do 2019/2020 w branżowej szkole I stopnia prowadzone będą klasy dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej aż do czasu likwidacji tych klas.

Gimnazjum przekształca się w ośmioletnią szkołę podstawową

Ponadto, przepisy ww. ustawy w art. 3 wprowadziły zmiany w przepisach art. 191 § 1 i § 5 oraz art. 197 § 2 ustawy z 26.6.1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.), polegające m.in. na zastąpieniu „gimnazjum” - „ośmioletnią szkołą podstawową”, które także wejdą w życie 1.9.2017 r. Od roku szkolnego 2017/2018 rozpocznie się wygaszanie gimnazjów - nie będzie prowadzona rekrutacja do gimnazjum. W roku szkolnym 2018/2019 ostatni rocznik dzieci klas III ukończy gimnazjum, zatem z dniem 1.9.2019 r. w ustroju szkolnym nie będą już funkcjonować gimnazja.

Kształcenie w branżowej szkole I stopnia dotyczy zawodów ujetych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

Jednocześnie, od dnia 1.9.2017 r. kształcenie w branżowej szkole I stopnia będzie odbywało się w zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, dla których przewidziano kształcenie w tym typie szkoły. Przewiduje się, że wszystkie zawody przyporządkowane do tego typu szkoły będą zawodami jednokwalifikacyjnymi, przy czym część z nich będzie miała kwalifikację wspólną z zawodem nauczanym na poziomie technikum. Projektowane rozporządzenie dostosowuje zatem obecny przepis § 11 ust. 2 i 4 rozporządzenia RM do obowiązujących aktów prawnych, tj. rozporządzenia MEN z 27.4.2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. z 2015 r. poz. 673) oraz rozporządzenia MEN z 10.1.2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz.U. z 2017 r. poz. 89).

Przepisy przejściowe dla pracowników młodocianych, którzy rozpoczęli kształcenie zawodowe przed 1.9.2017 r.

Projekt rozporządzenia zawiera także przepisy przejściowe dotyczące młodocianych pracowników, którzy rozpoczęli przygotowanie zawodowe młodocianych przed dniem 1.9.2017 r. Zgodnie z tymi przepisami do młodocianych pracowników, którzy rozpoczęli dokształcanie teoretyczne w zasadniczej szkole zawodowej, ośrodku dokształcenia i doskonalenia zawodowego lub u pracodawcy przed 1.9.2017 r. zastosowanie będą miały przepisy rozporządzenia RM w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania w jego dotychczasowym brzmieniu. Dotychczasowe przepisy rozporządzenia będą miały zastosowanie również do młodocianych pracowników, którzy po 1.9.2017 r. dokształcają się w klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz odbywających przyuczenie do wykonywania określonej pracy, będących uczniami dotychczasowego gimnazjum lub klas dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, do czasu wygaśnięcia kształcenia w tych gimnazjach i klasach. W przypadku młodocianych pracowników, którzy rozpoczęli dokształcanie teoretyczne w dotychczasowych zasadniczych szkołach zawodowych lub klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej stosuje się podstawę programową kształcenia w zawodach określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2a ustawy z 7.9.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm. - dalej: OświatU) oraz klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 24 ust. 1 OświatU.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności