Nowelizacja rozporządzenia w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli

W aktualnym stanie prawnym zgodnie z § 6 NagrNauczR wniosek o przyznanie nagrody kuratora oświaty lub nagrody organu sprawującego nadzór pedagogiczny, składa dyrektor szkoły - dla nauczyciela zatrudnionego w szkole a organ prowadzący szkołę - dla dyrektora szkoły. Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać:

  1. imię (imiona) i nazwisko nauczyciela;
  2. datę i miejsce jego urodzenia;
  3. staż pracy w szkole;
  4. stanowisko i miejsce pracy;
  5. wskazanie zawartego w ostatniej ocenie pracy nauczyciela stwierdzenia uogólniającego, o którym mowa w art. 6a ust. 4 pkt 1 ustawy, o której mowa w § 1 ust. 1, oraz datę otrzymania oceny pracy;
  6. informację o otrzymanych nagrodach ministra, kuratora oświaty, organu sprawującego nadzór pedagogiczny i dyrektora szkoły wraz ze wskazaniem dat ich otrzymania;
  7. uzasadnienie;
  8. datę i podpis składającego wniosek.

W projekcie rozporządzenia nowelizującego proponuje się dodanie nowego przepisu § 9a, zgodnie z którym kurator oświaty lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny może z własnej inicjatywy przyznać nagrodę nauczycielowi spełniającemu kryteria, o których mowa w § 2. W takiej sytuacji przepisów § 6 i 7 nie będzie się stosowało. Celem dodania nowej ścieżki przyznawania nagród kuratora jest możliwość bezpośredniego wyróżnienia i docenienia pracy nauczycieli, z którymi organy sprawujące nadzór pedagogiczny miały możliwość współpracy w ramach wykonywanych zadań.

Inne zmiany zaproponowane w rozporządzeniu mają charakter redakcyjny, porządkujący oraz dostosowujący treść rozporządzenia do zmian w prawie oświatowym (zmiany w zakresie podstaw programowych, podstaw programowych kształcenia w zawodach, kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego i szkolnictwa artystycznego). Zmianie ulega również brzmienie ust. 2 w § 3 i ust. 4 w § 5 rozporządzenia w związku z nieistniejącymi już zakładami kształcenia nauczycieli.

Planowana data wejścia w życie rozporządzenia to 14 dni od dnia ogłoszenia. Projekt rozporządzenia zmieniającego został wysłany do konsultacji międzyresortowych i do opiniowania z partnerami społecznymi.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności