Zmiany w rozporządzeniu MPiPS z 29.5.1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy wynikają głównie ze zmian w Kodeksie pracy, wprowadzanych ustawą z 25.6.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (nowelizacja w zakresie terminowych umów o pracę).

Nowelizacja ta przewiduje możliwość zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia (nowy art. 362 KP). Ze względu na to, że wynagrodzenie pracownika rzadko kiedy ogranicza się do jednego czy kilku składników wynagrodzenia w stałej miesięcznej wysokości, konieczne jest określenie w przepisach sposobu obliczania wynagrodzenia pracownika w sytuacji, gdy z powodu zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, np. przez miesiąc czy dwa miesiące nie przysługuje mu wynagrodzenie za pracę.

Projekt rozporządzenia przewiduje, że przy ustalaniu tego wynagrodzenia stosować się będzie zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop. W praktyce oznaczać to będzie, że przy obliczaniu tego wynagrodzenia:

  • składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości trzeba będzie uwzględniać w wysokości należnej pracownikowi w miesiącu zwolnienia od pracy,
  • składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc w zmiennej wysokości, trzeba będzie uwzględniać w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia zwolnienia od pracy,
  • składniki wynagrodzenia wypłacane za okresy dłuższe niż jeden miesiąc będą wypłacane w przyjętych terminach wypłaty tych składników, przy czym okres zwolnienia od pracy trzeba będzie traktować na równi z okresem wykonywania pracy.

Ponadto po nowelizacji rozporządzenie będzie też określało sposób ustalania:

  • wynagrodzenia za okres zwolnienia pracownicy w ciąży lub karmiącej dziecko piersią z obowiązku świadczenia pracy na podstawie art. 179 § 5 KP – przy ustalaniu tego wynagrodzenia stosować się będzie także zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop,
  • odszkodowania należnego pracownikowi w przypadku zawarcia umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy na podstawie art. 1012 § 1 KP – przy jego ustalaniu stosować się będzie zasady obowiązujące przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

W dniu 22.9.2015 r. projekt rozporządzenia został skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych.