W związku z tym powstała konieczność nowelizacji rozporządzenia Ministra Finansów z 3.2.2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2015 r. Nr 20, Poz. 103), dotycząca głównie obowiązków jakie spoczywają na kierowniku jednostki obsługującej w zakresie sporządzania sprawozdań. Zmiana tego rozporządzenia weszła w życie 1.4.2016 r., (część zmian wchodzi w życie 1.1.2017 r. w odniesieniu do aplikantów sądowych i prokuratorskich wykazywanych w Rb-70) i ma zastosowanie do sprawozdań sporządzanych od I kwartału 2016 oraz sprawozdań miesięcznych za miesiąc marzec 2016 r. Dodano nowe pojęcie – kierownika jednostki obsługującej, którym jest kierownik tzw. centrum usług wspólnych, którego zobligowano do sporządzania odpowiednio do zakresu wykonywanych zadań wynikających z przepisów odrębnych – Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-28S, Rb-28NWS, Rb-30S, Rb-34S i Rb-50. Kierownicy po przejęciu obowiązków w zakresie sporządzania sprawozdań mają przekazywać sprawozdania jednostkowe z jednostek obsługiwanych oraz własne jednostkowe do zarządu jednostek samorządu terytorialnego. W wyniku tego zmieniono tabelę z terminarzem przekazywania sprawozdań i uzupełniono ją w odpowiednich miejscach o jednostki obsługujące.

Dodatkowe zmiany to :

1) doprecyzowano instrukcję sporządzania sprawozdania Rb-27S w zakresie kolumn „Należności” i „Dochody otrzymane”, w związku z rozbieżnościami w sposobie wykazywania należności zahipotekowanych. Po zmianie w kolumnie „Należności” wykazuje się również zaległości podatkowe zabezpieczone hipoteką, natomiast w „Dochodach otrzymanych” wykazywać należy dochody pomniejszone o dokonane zwroty. Zmiany te doprowadzą do jednolitego wykazywania danych przez wszystkie jednostki samorządu terytorialnego.

2) określono, jak powinny być wykazane w poszczególnych kolumnachw sprawozdaniu Rb-27S dochody budżetowe pobierane przez urzędy skarbowe w podziale na wpływy z podatków i opłat i osobno z udziałów w podatkach. Dodatkowo opisano, jak wypełniać kolumny w zakresie planu, dochodów otrzymanych i należności pozostałych do zapłaty. Obecnie jednostki samorządu terytorialnego nie będą już wykazywały w sprawozdaniach nadpłat wykazanych przez urzędy skarbowe, gdyż od pierwszego kwartału 2016 r. zmienione jest podejście do wykazywania tych danych.

3) doprecyzowano instrukcję sporządzania sprawozdania Rb-28S w zakresie kolumny „Zobowiązania ogółem”, w wyniku czego ustalono, że dane wykazuje się według stanu na koniec okresu sprawozdawczego.

4) doprecyzowano zapisy dotyczące kolumny „Plan” w sprawozdaniu Rb-28NWS., Plan finansowy powinien być zgodny z danymi wykazanymi w kolumnie „Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego” sprawozdania Rb-28S na koniec roku budżetowego, w którym plan finansowy został przyjęty przez organ stanowiący JST. Zmiana doprowadziła do zgodnego brzmienia zapisów rozporządzenia z ustawą o finansach publicznych.

5) doprecyzowano powiązania pomiędzy sprawozdaniami Rb-27S i Rb-27ZZ w zakresie § 236 „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami”. Dane w Rb-27ZZ w kolumnie „Potrącone na rzecz jednostek samorządu terytorialnego” powinny być wykazywane w takiej samej wysokości w sprawozdaniu Rb-27S w kolumnie „Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)” w § 236. Stanowi to problem związany ze sposobem planowania dochodów z zadań zleconych w sytuacji, kiedy są dedykowane inne paragrafy do realizowanego dochodu. W części B sprawozdania Rb-27ZZ dotyczącej danych uzupełniających należności, zaległości i nadpłaty z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami powinny być w takiej samej wysokości wykazywane w sprawozdaniu Rb-27S. Z uwagi na zmianę przepisów ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów należało zmienić zapisy rozporządzenia.

6) przewodniczącemu zarządu jednostki samorządu terytorialnego dopisano obowiązek sporządzania sprawozdania Rb-30S.

7) ustalono, że w sprawozdaniach z wydatków strukturalnych nie uwzględnia się wydatków związanych z realizacją projektów w ramach perspektywy finansowej 2014-2020;

8) minister właściwy do spraw gospodarki” został zastąpiony ,,ministrem właściwym do spraw energii”.